Research Data allotja les dades de recerca vinculades a una publicació (article de revista, etc.) o a un projecte de recerca (H2020, etc.).

Aquesta col·lecció està tancada. Recomanem dipositar els datasets a CORA-RDR , el repositori de dades de recerca de les universitats catalanes i dels centres CERCA, on el personal investigador pot publicar conjunts de dades en modalitat FAIR. Més informació

En cas que en el Data Management Plan hagiu indicat UPCommons com a repositori o bé que els datasets a publicar formin part d'un projecte amb datasets ja publicats a UPCommons contacteu amb info.biblioteques@upc.edu per obrir la col·lecció i publicar els datasets en aquest repositori.


Research Data alberga los datos de investigación relacionados con las publicaciones (artículos de revistas, etc.) o con un proyecto de investigación (H2020, etc.).

Esta colección está cerrada. Se recomienda depositar los datasets en CORA-RDR , el repositorio de datos de investigación de las universidades catalanas y de los centros CERCA, donde el personal investigador puede publicar conjuntos de datos en modalidad FAIR. Más información

En caso de que en el Data Management Plan haya indicado UPCommons como repositorio o bien que los datasets a publicar formen parte de un proyecto con datasets ya publicados en UPCommons contacte con info.biblioteques@upc.edu para abrir la colección y publicar los datasets en este repositorio.


Research Data hosts research data related to publications (journal articles, etc.) or to a research project (H2020, etc.).

This collection is closed. We recommend depositing the datasets in CORA-RDR , the repository of research data from Catalan universities and CERCA centers, where research staff can publish datasets in FAIR mode. More information

If you have indicated UPCommons in the Data Management Plan as a repository or if the datasets to be published are part of a project with datasets already published in UPCommons, contact info.biblioteques@upc.edu to open the collection and publish the datasets in this repository.


Collections in this community

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more