Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributorCasabona Fina, Ramón
dc.contributor.authorEsnaola Martín, María José
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses
dc.coverage.spatialeast=-3.0324384570121765; north=43.329942397074184; name=Parkea / Parque Capitán Mendizabal 2, 48980 Santurtzi, Bizkaia, Espanya
dc.date.accessioned2016-07-28T12:00:20Z
dc.date.available2016-07-28T12:00:20Z
dc.date.issued2015-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/89332
dc.description.abstractEn aquest treball es descriu el contingut del projecte empresarial d'un negoci òptica anomenat "Centre d'Òptica Esnaola", dedicat a l'atenció i cura de la vista, ai la venda d'articles relacionats amb la mateixa, com ulleres graduades i de sol, i lents de contacte entre d'altres. El treball es basa en diversos capítols que resumirem a continuació. Començant pels Aspectes Jurídics a considerar en la creació del negoci, la legislació bàsica que cal observar a l'hora de desenvolupar aquest projecte és la que fa referència als establiments sanitaris i al comerç minorista. A més tindrem en compte els tràmits de constitució i obertura de l'empresa, Impostos i Taxes. Pel que fa a la forma jurídica, el centre d'Òptica Esnaola serà una societat limitada formada per dos socis. Analitzarem l'entorn empresarial i competència. Farem un estudi de mercat i seguirem diferents estratègies de promoció i publicitat. Quant al Pla operatiu, definirem els recursos necessaris per desenvolupar l'activitat com la localització, distribució del local, àrees de treball, farem un llistat de les màquines, equips i eines que es necessiten per elaborar el producte i brindar el servei que s'ha definit. També realitzarem una selecció de matèries primeres que es faran servir en el procés productiu, així com l'elecció dels proveïdors que ens proporcionaran el necessari per a aquest procés. Pel que fa a Recursos humans, tots dos socis seran els treballadors de l'empresa i actuaran conjuntament de comú acord en totes les decisions referents a l'activitat empresarial. En el Pla Econòmic -Financer reflectirem la inversió necessària per posar en marxa el negoci i les despeses fixes que genera el negoci d'una banda, i per una altra, indicarem les vendes que esperem tenir en els propers mesos. Així, farem una estimació dels beneficis que tindrem i analitzarem quin és el resultat econòmic obtingut, en definitiva, comprovarem la rendibilitat prevista del projecte i la seva viabilitat.
dc.description.abstractEn este trabajo se describe el contenido del proyecto empresarial de un negocio óptica llamado “Centro de Óptica Esnaola”, dedicado a la atención y cuidado de la vista, y a la venta de artículos relacionados con la misma, como gafas graduadas y de sol, y lentes de contacto entre otros. El trabajo se basa en varios capítulos que resumiremos a continuación. Empezando por los Aspectos Jurídicos a considerar en la creación del negocio, la legislación básica que hay que observar a la hora de desarrollar este proyecto es la que hace referencia a los establecimientos sanitarios y al comercio minorista. Además tendremos en cuenta los trámites de constitución y apertura de la empresa, Impuestos y Tasas. En cuanto a la forma jurídica, el centro de Óptica Esnaola será una sociedad limitada compuesta por dos socios. Analizaremos el entorno empresarial y competencia. Realizaremos un estudio de mercado y seguiremos distintas estrategias de promoción y publicidad. En cuanto al Plan operativo, definiremos los recursos necesarios para desarrollar la actividad como la localización, distribución del local, áreas de trabajo, haremos un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el producto y brindar el servicio que se ha definido. También realizaremos una selección de materias primas que se usarán en el proceso productivo, así como la elección de los proveedores que nos proporcionarán lo necesario para ese proceso. En lo referente a Recursos humanos, ambos socios serán los trabajadores de la empresa y actuarán conjuntamente de común acuerdo en todas las decisiones referentes a la actividad empresarial. En el Plan Económico-Financiero reflejaremos la inversión necesaria para poner en marcha el negocio y los gastos fijos que genera el negocio por una parte, y por otra, indicaremos las ventas que esperamos tener en los próximos meses. Así, haremos una estimación de los beneficios que tendremos y analizaremos cuál es el resultado económico obtenido, en definitiva, comprobaremos la rentabilidad prevista del proyecto y su viabilidad.
dc.description.abstractThis project describes the contents of the business plan of an optical trade called "Optician Center Esnaola", dedicated to the vision care, and the sale of items related to it, such as eye and sunglasses, and contact lenses among others. The work is based on several chapters that summarize below. Starting with the legal aspects of business creation, the basic law to be observed when developing this project is referred to healthcare and retail establishments. In addition we will consider the procedures for setting up and opening of the company and taxes. Regarding the legal form, the center of Optics Esnaola is a limited partnership consists of two partners. We analyze the business environment and competition. We carry out a market study and follow different strategies for promotion and advertising. In relation to the Operational Plan, we define the resources to develop the activity and the location, distribution, local, work areas, we will make a list of machines, equipment and tools needed to produce the product and provide the service that has been defined. We will also perform a selection of raw materials to be used in the production process and the choice of suppliers that will provide what is necessary to that process. Regarding human resources, both partners will be the workers of the company and act jointly in hand in all decisions regarding the business. In the Economic and Financial Plan will reflect the investment needed to start the business and the fixed costs generated by the business on the one hand, and on the other, indicate sales look forward to in the coming months. So, we will estimate the benefits that we have and what is the economic result, ultimately, we will check the expected profitability of the project and its viability.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsReconeixement-NoComercial-CompartirIgual
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Direcció d'operacions
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ciències de la salut::Aspectes econòmics
dc.subject.lcshOpticianry
dc.subject.lcshFeasibility studies
dc.titlePlan de viabilidad de un negocio de óptica
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacÒptiques
dc.subject.lemacEstudis de viabilitat -- Projectes
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.updated2016-07-20T09:36:26Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorFacultat d'Òptica i Optometria de Terrassa


Ficheros en el ítem

Imagen en miniatura

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
Salvo que se indique lo contrario, los contenidos de esta obra estan sujetos a la licencia de Creative Commons : Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España