Show simple item record

dc.contributorCasañas Artigas, Francesc
dc.contributorRull, Aurora
dc.contributorValero Baya, Jordi
dc.contributor.authorHolgado Riera, Ernest
dc.date.accessioned2016-02-08T11:43:24Z
dc.date.available2016-02-08T11:43:24Z
dc.date.issued2016-02-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/82665
dc.description.abstractGanxet bean (Phaseolus vulgaris L.) is a renowned Catalan landrace, with indeterminate growth habit, protected by a PDO. The seed is characterized by a marked hook shape, creamy texture and an almost imperceptible seed-coat which makes it very appreciated by consumers. However, it has some negative traits that can be genetically improved. The FMA (Fundació Miquel Agustí), together with the GGV (Grupo de Genética Vegetal) of the SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario), developed a project to identify genome regions linked to the genetic control of commercially important characters. For this purpose, a population of recombinant inbred lines (RILs) cultivated in 4 different environments was used. The parents of these RILs were the varieties Montcau x Xana which mainly differ in seed size and shape, as well as in growth habit. Taking advantage of the diversity of genotypes generated, this work aims: i) to study the variability in a set of traits of interest, ii) to quantify the RILs resilience and its variability both at the level of individual character and group of characters, iii) to select those bean lines more suitable for possible new breeding programs according to the characters seed curvature, production, seed size, growth habit, cycle length, weight of 25 seeds and resilience. The results show that there is considerable genetic variability between RILs for the majority of characters, which can be exploited in breeding programs of Ganxet bean (or Faba Asturiana). Especially remarkable are those inbreds with Ganxet seed type and determinate growth habit. Parents are not significantly different among them with regard to resilience of most major characters and give rise to an overall little resilient population of RIL. Nevertheless, certain genotypes are sufficiently resilient in some characters of interest, as production and seed curvature, to be taken into account in future breeding programs. If the sensory analysis confirms that there have been no decreases in organoleptic value, some RILs outstanding in seed characters and growth habit could even be used commercially.
dc.description.abstractLa Mongeta del Ganxet (Phaseolus vulgaris L.) és una varietat tradicional de prestigi, d'hàbit de creixement indeterminat, emparada per una DOP. La seva llavor es caracteritza per una marcada forma de ganxo, textura cremosa i una pell pràcticament imperceptible que la fa molt apreciada pels consumidors. Tanmateix, presenta certs aspectes negatius que poden ser millorats genèticament. La FMA (Fundació Miquel Agustí), conjuntament amb el GGV (Grupo de Genética Vegetal) del SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario), va desenvolupar un projecte de recerca dirigit a identificar regions del genoma vinculades al control genètic de caràcters comercialment importants. Per a tal finalitat es va fer servir una població de línies pures recombinants (RIL) assajada en 4 ambients diferents. Els parentals d'aquestes RIL varen ser les varietats Montcau x Xana que difereixen fonamentalment en la mida i forma de la llavor, i en el tipus de creixement. Aprofitant la diversitats de genotips generats en les RIL, aquest treball es planteja: i) estudiar la variabilitat existent en una sèrie de caràcters d'interès, ii) quantificar la resiliència de les RIL i la seva variabilitat tant a nivell de caràcter individual com d'agrupació de caràcters, iii) seleccionar aquelles línies de mongeta més adequades per a possibles nous programes de millora atenent als caràcters grau de ganxo, producció, mida de la llavor, tipus de creixement, durada del cicle, pes de 25 llavors i resiliència. Els resultats mostren que hi ha una considerable variabilitat genètica entre RIL per a la majoria de caràcters, que pot ser aprofitada en programes de millora de Ganxet (o de Faba Asturiana). Especialment remarcables són les línies amb llavor de tipologia Ganxet i creixement determinat. Els parentals no són significativament diferents entre ells pel que fa a la resiliència de la majoria dels caràcters importants i donen lloc a una població de RIL en conjunt poc resilient. Tot i així, alguns genotips són prou resilients per a caràcters d'elevat interès com la producció i el grau de ganxo, per tenir-se en compte en futures aplicacions en millora genètica. En cas que l'anàlisi sensorial confirmi que no s'han produït disminucions del valor organolèptic, algunes de les línies seleccionades per a característiques de la llavor i tipus de creixement podrien, fins i tot, ser emprades comercialment.
dc.description.abstractLa judía del Ganxet (Phaseolus vulgaris L.) es una variedad tradicional de prestigio, de hábito de crecimiento indeterminado, amparada por una DOP. Su semilla se caracteriza por una marcada forma de gancho, textura cremosa y una piel prácticamente imperceptible que la hace muy apreciada por los consumidores. Sin embrago, presenta ciertos aspectos negativos que pueden ser mejorados genéticamente. La FMA (Fundació Miquel Agustí), conjuntamente con el GGV (Grupo de Genética Vegetal) del SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario), desarrollaron un proyecto dirigido a identificar regiones del genoma vinculadas al control genético de caracteres comercialmente importantes. Para tal fin se usó una población de líneas puras recombinantes (RIL) cultivada en 4 ambientes diferentes. Los parentales de estas RIL fueron las variedades Montcau x Xana que difieren fundamentalmente en el tamaño y forma de la semilla, y en el tipo de crecimiento. Aprovechando la diversidad de genotipos generados en las RIL, este trabajo se plantea: i) estudiar la variabilidad existente en una serie de caracteres de interés, ii) cuantificar la resiliencia de las RIL y su variabilidad tanto a nivel de carácter individual como de agrupación de caracteres, iii) seleccionar las líneas de judía más adecuadas para posibles nuevos programas de mejora atendiendo a los caracteres grado de curvatura, producción, tamaño de la semilla, tipo de crecimiento, duración del ciclo, peso de 25 semillas y resiliencia. Los resultados muestran que hay una variabilidad genética considerable entre RIL para la mayoría de caracteres que puede ser aprovechada en programas de mejora de Ganxet (o de Faba Asturiana). Especialmente remarcables son las líneas con semilla de tipología Ganxet i crecimiento determinado. Los parentales no son significativamente diferentes entre ellos en lo que se refiere a resiliencia de la mayoría de caracteres importantes y dan lugar a una población de RIL en conjunto poco resiliente. A pesar de eso, algunos genotipos son lo suficientemente resilientes en caracteres de interés como la producción y la curvatura de la semilla como para tenerlos en cuenta en futuras aplicaciones en mejora genética. Si el análisis sensorial confirma que no se han producido disminuciones en el valor organoléptico, algunas de las líneas seleccionadas por características de la semilla y del tipo de crecimiento podrían incluso ser empleadas comercialmente.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Agricultura::Biotecnologia i millora genètica vegetal
dc.subject.lcshCommon bean
dc.subject.otherMillora genètica
dc.subject.otherPhaseolus vulgaris L.
dc.subject.otherMongeta del Ganxet
dc.subject.otherRIL
dc.subject.otherResiliència
dc.subject.otherMontcau
dc.subject.otherXana
dc.titleAvaluació d'una familia de RIL procedent de l'encreuament de línies pures de mongeta (Phaseolus vulgaris L.) Montcau x Xana
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacMongetes del ganxet
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2016-02-06T06:41:50Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Superior d'Agricultura de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain