Obtenir resultats transferibles per facilitar la modernització productiva i millorar la qualitat de vida en països en desenvolupament, mitjançant la investigació aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació, en tecnologies apropiades per al desenvolupament humà.
Facilitar el desenvolupament econòmic, social i de capacitats de comunitats en països i àrees amb recursos escassos, mitjançant la transferència de coneixements i tecnologies, en col·laboració amb altres actors dins del camp de la Cooperació per al Desenvolupament i l¿Acció humanitària

http://futur.upc.edu/GRECDH

Obtener resultados transferibles para facilitar la modernización productiva y mejorar la calidad de vida en países en desarrollo, mediante la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación, en tecnologías apropiadas para el desarrollo humano.
Facilitar el desarrollo económico, social y de capacidades de comunidades en países y áreas de escasos recursos, mediante la transferencia de conocimiento y tecnologías, en colaboración con otros actores dentro del campo de la Cooperación para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria.

http://futur.upc.edu/GRECDH

To reach transferable results aiming to facilitate the modernization, and improving the quality of life in developing countries, through applied research, technological development and innovation, in appropriate technologies for human development.
To facilitate the economic, social and capacity development in communities of countries and areas with lower resources, by means of transference of knowledge and technologies, in collaboration with other actors within the field of Development Cooperation and Humanitarian Aid.

http://futur.upc.edu/GRECDH

To reach transferable results aiming to facilitate the modernization, and improving the quality of life in developing countries, through applied research, technological development and innovation, in appropriate technologies for human development.
To facilitate the economic, social and capacity development in communities of countries and areas with lower resources, by means of transference of knowledge and technologies, in collaboration with other actors within the field of Development Cooperation and Humanitarian Aid.

http://futur.upc.edu/GRECDH

Envíos recientes

Muestra más