La seva activitat de recerca està dirigida al desenvolupament de mètodes analítics i numèrics per sistemes dinàmics, gaudint de lideratge científic en diversos temes, com la integrabilitat, els objectes invariants, la teoria K.A.M. (Kolmogorov-Arnold-Moser), els camps vectorials plans i les aplicacions a neurociència, mètode de Poincaré-Melnikov, escissió exponencialment petita de separatrius, difusió, mecànica celest i astrodinàmica.
La qualitat d'aquesta activitat es reflecteix tant en la qualitat i quantitat de publicacions, algunes d'elles en col·laboració amb grups internacionals de primera línia, com en la gestió científica desenvolupada, plasmada en l'organització de múltiples esdeveniments (congressos i jornades , programes de recerca, xarxes temàtiques, etc.), la participació en diversos comitès editorials de revistes de prestigi reconegut, així com en una àmplia formació doctoral.

Su actividad de investigación está dirigida al desarrollo de métodos analíticos y numéricos para sistemas dinámicos, disfrutando de liderazgo científico en diversos temas, como la integrabilidad, los objetos invariantes, la teoría K.A.M. (Kolmogorov-Arnold-Moser), los campos vectoriales planos y las aplicaciones a neurociencia, método de Poincaré-Melnikov, escisión exponencialmente pequeña de separatrices, difusión, mecánica celeste y astrodinámica.
La calidad de esta actividad se refleja tanto en la calidad y cantidad de publicaciones, algunas de ellas en colaboración con grupos internacionales de primera línea, como en la gestión científica desarrollada, plasmada en la organización de múltiples eventos (congresos y jornadas, programas de investigación, redes temáticas, etc.), la participación en diversos comités editoriales de revistas de prestigio reconocido, así como en una amplia formación doctoral.

The UPC dynamical systems group is composed by 20 full time doctors and 3 predocs.

Its research activity is addressed to the development of analytical and numerical methods
for dynamical systems, holding a scientific leading position in several subjects, namely integrability,
invariant objects, KAM theory, planar vector fields and applications to neuroscience, Poincaré-Melnikov
method, exponentially small splitting of separatrices, non-smooth systems, celestial mechanics and astrodynamics.

The quality of this activity is reflected in the quantity and quality of the publications, some of them in
collaboration with cutting edge international research groups as well as in scientific management, leading
to the organization of several events (conferences and meetings, research programs, themed networks, etc),
the participation in several editorial boards of highly regarded journals and a large number of doctoral students.

The UPC dynamical systems group is composed by 20 full time doctors and 3 predocs.

Its research activity is addressed to the development of analytical and numerical methods
for dynamical systems, holding a scientific leading position in several subjects, namely integrability,
invariant objects, KAM theory, planar vector fields and applications to neuroscience, Poincaré-Melnikov
method, exponentially small splitting of separatrices, non-smooth systems, celestial mechanics and astrodynamics.

The quality of this activity is reflected in the quantity and quality of the publications, some of them in
collaboration with cutting edge international research groups as well as in scientific management, leading
to the organization of several events (conferences and meetings, research programs, themed networks, etc),
the participation in several editorial boards of highly regarded journals and a large number of doctoral students.

Recent Submissions

View more