Les equacions en derivades parcials, EDP, són una de las eines fonamentals de la modelització matemàtica en biologia, física, química, economia i indústria. El seu estudi analític i les seves aplicacions formen l'eix del grup de recerca. El nostre interès central són les EDP no lineals amb difusió estàndard o fraccionària i les EDP de primer ordre amb termes no-locals. Estudiem el seu origen i aplicacions en problemes de reacció, en biologia matemàtica, dinàmica de poblacions, epidemiologia, problemes geomètrics, dinàmica d'ones i models de formació de preus.

Las ecuaciones en derivadas parciales, EDP, son una de las herramientas fundamentales de la modelización matemática en biología, física, química, economía e industria. Su estudio analítico y sus aplicaciones forman el eje del grupo de investigación. Nuestro interés central son las EDP no lineales con difusión estándar o fraccionaria y las EDP de primer orden con términos no-locales. Estudiamos su origen y aplicaciones en problemas de reacción, en biología matemática, dinámica de poblaciones, epidemiología, problemas geométricos, dinámica de ondas y modelos de formación de precios.

Las ecuaciones en derivadas parciales, EDP, son una de las herramientas fundamentales de la modelización matemática en biología, física, química, economía e industria. Su estudio analítico y sus aplicaciones forman el eje del grupo de investigación. Nuestro interés central son las EDP no lineales con difusión estándar o fraccionaria y las EDP de primer orden con términos no-locales. Estudiamos su origen y aplicaciones en problemas de reacción, en biología matemática, dinámica de poblaciones, epidemiología, problemas geométricos, dinámica de ondas y modelos de formación de precios.

Las ecuaciones en derivadas parciales, EDP, son una de las herramientas fundamentales de la modelización matemática en biología, física, química, economía e industria. Su estudio analítico y sus aplicaciones forman el eje del grupo de investigación. Nuestro interés central son las EDP no lineales con difusión estándar o fraccionaria y las EDP de primer orden con términos no-locales. Estudiamos su origen y aplicaciones en problemas de reacción, en biología matemática, dinámica de poblaciones, epidemiología, problemas geométricos, dinámica de ondas y modelos de formación de precios.

Collections in this community

Recent Submissions

View more