El grup se centra en el cicle de vida de grans projectes d'infraestructures civils modernes des d'una perspectiva global, que implica la planificació; disseny; construcció; vida útil i explotació; manteniment i desmuntatge i el reciclatge, tenint en compte aspectes econòmics, socials, ambientals, de qualitat i de salut i seguretat. Aquest grup té una perspectiva global i objectius per desenvolupar mètodes i tecnologies de gestió que es poden aplicar a qualsevol infraestructura civil com ara carreteres, línies ferroviàries, ponts, preses, canals, túnels, estructures subterrànies i edificis civils.

El grupo se centra en el ciclo de vida de grandes proyectos de infraestructuras civiles modernas desde una perspectiva global, que implica la planificación, el diseño, la construcción, la vida útil y explotación; el mantenimiento y desmontaje, y el reciclaje, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales, ambientales, de calidad y de salud y seguridad. Este grupo tiene una perspectiva global y objetivos para desarrollar métodos y tecnologías de gestión que se pueden aplicar a cualquier infraestructura civil (carreteras, líneas ferroviarias, puentes, presas, canales, túneles, estructuras subterráneas y edificios civiles).

The group focus on the life cycle of large modern civil infrastructure projects from a global perspective, involving planning; design; construction; service life and exploitation; maintenance and dismantling and recycling, taking into account economical, social, environmental, quality and health and safety issues. This group has a global perspective and targets to develop management methods and technology to be applied in any civil infrastructure whatsoever (including highways, railway lines, bridges, dams, channels, tunnels, underground structures and civil buildings).

The group focus on the life cycle of large modern civil infrastructure projects from a global perspective, involving planning; design; construction; service life and exploitation; maintenance and dismantling and recycling, taking into account economical, social, environmental, quality and health and safety issues. This group has a global perspective and targets to develop management methods and technology to be applied in any civil infrastructure whatsoever (including highways, railway lines, bridges, dams, channels, tunnels, underground structures and civil buildings).

Recent Submissions

View more