L’objectiu principal és el desenvolupament i l’aplicació de tècniques adequades per al tractament de dades composicionals i espacials.
La naturalesa particular de les dades composicionals i espacials requereix mètodes i tècniques estadístiques específiques. En les línies de recerca teòriques es treballa des de la generalització de distribucions pròpies fins al desenvolupament de models lineals generalitzats i estructurals. Els balanços principals i els mètodes d’agrupació són eines específiques de reducció de la dimensió, les quals s'apliquen quan les dades han estat preprocessades amb tècniques com ara el tractament de valors en la frontera de l’espai mostral. Aquest conjunt de mètodes s'utilitzen en estudis en altres camps del coneixement, dels quals sorgeixen reptes que estimulen el progrés de les línies de recerca. Les activitats de recerca es completen amb accions per a la formació de nous investigadors, la transferència i la difusió; entre les quals en destaquem: el paquet estadístic propi CoDaPack, el curs CoDaCourse, el taller internacional CoDaWork, i el domini d’Internet CoDaWeb.

El objetivo principal es el desarrollo y la aplicación de técnicas adecuadas para el tratamiento de datos composicionales y espaciales.
La naturaleza particular de los datos composicionales y espaciales requiere métodos y técnicas estadísticas específicas. En las líneas de investigación teóricas se trabaja desde la generalización de distribuciones propias hasta el desarrollo de modelos lineales generalizados y estructurales. Los balances principales y los métodos de agrupación son herramientas específicas de reducción de la dimensión, las cuales se aplican cuando los datos han sido preprocessados con técnicas tales como el tratamiento de valores en la frontera del espacio de muestreo. Este conjunto de métodos se utilizan en estudios en otros campos del conocimiento, de los que surgen retos que estimulan el progreso de las líneas de investigación. Las actividades de investigación se completan con acciones para la formación de nuevos investigadores, la transferencia y la difusión; entre las que destacamos: el paquete estadístico propio CoDaPack, el curso CoDaCourse, el taller internacional CoDaWork, y el dominio de Internet CoDaWeb.

Development and application of techniques for the analysis of compositional and spatial data.

Development and application of techniques for the analysis of compositional and spatial data.

Recent Submissions

View more