El grup fa recerca i transferència de coneixement en tres àmbits:
a) Estadística industrial, amb aplicacions per millorar la qualitat i la productivitat dels processos industrials, la logística industrial, la predicció, la gestió i millora de la qualitat (Six Sigma) i el disseny emocional dels productes (Kansei Engineering).
b) L'ús de l'anàlisi en entorns empresarials i industrials. Estem treballant en la caracterització dels clients i el “churn” (detecció precoç de l'abandonament) i la fiabilitat i el manteniment preventiu de màquines remotes.
c) L'anàlisi de dades complexes, d'aplicacions espacials i / o temporals discretes i sovint dependents dels mètodes no paramètrics bayesians i d'enginyeria i anàlisi de resultats electorals, demografia, ecologia i anàlisi estadística del estil literari.
d) Millors formes d'ensenyar estadística als estudiants universitaris i també als professionals de l'empresa i la indústria.

El grupo realiza investigación y transferencia de conocimiento en tres ámbitos:
a) Estadística industrial, con aplicaciones para mejorar la calidad y la productividad de los procesos industriales, la logística industrial, la predicción, la gestión y mejora de la calidad (Six Sigma) y el diseño emocional de los productos (Kansei Engineering).
b) El uso del análisis en entornos empresariales e industriales. Estamos trabajando en la caracterización de los clientes y Churn (detección precoz del abandono) y la fiabilidad y el mantenimiento preventivo de máquinas remotas.
c) El análisis de datos complejos, de aplicaciones espaciales y / o temporales discretas ya menudo dependientes de los métodos no paramétricos bayesianos y de ingeniería y análisis de resultados electorales, demografía, ecología y análisis estadístico del estilo literario.
d) Mejores formas de enseñar estadística a los estudiantes universitarios y también a los profesionales de la empresa y la industria.

The group does research and knowledge transfer in three areas:
a) Industrial Statistics, with applications to improve the quality and productivity of industrial processes, industrial logistics, forecasting, quality management and improvement (Six Sigma) and the emotional design of products (Kansei Engineering).
b) The use of analytics in business and industrial environments. We are working on customer characterization and Churn (early detection of abandonment) and reliability and preventive maintenance of remote machines.
c) The analysis of complex data, discrete and often dependent spatial and / or temporal applications of Bayesian nonparametric methods and engineering and analysis of election results, demographics, ecology, and the statistical analysis of literary style.
d) Better ways to teach statistics to university students and also to business and industry professionals.

The group does research and knowledge transfer in three areas:
a) Industrial Statistics, with applications to improve the quality and productivity of industrial processes, industrial logistics, forecasting, quality management and improvement (Six Sigma) and the emotional design of products (Kansei Engineering).
b) The use of analytics in business and industrial environments. We are working on customer characterization and Churn (early detection of abandonment) and reliability and preventive maintenance of remote machines.
c) The analysis of complex data, discrete and often dependent spatial and / or temporal applications of Bayesian nonparametric methods and engineering and analysis of election results, demographics, ecology, and the statistical analysis of literary style.
d) Better ways to teach statistics to university students and also to business and industry professionals.

Collections in this community

Recent Submissions

View more