Show simple item record

dc.contributorRosell Amigó, Juan Ramón
dc.contributor.authorValldaura Fàbrega, Rosa M.
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II
dc.date.accessioned2015-10-05T11:37:10Z
dc.date.available2015-10-05T11:37:10Z
dc.date.issued2015-06-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/77320
dc.description.abstractEl treball fi de grau que es presenta és l’estudi de les quatre edificacions que formen el nucli principal de la casa de pagès anomenada Santa Creu i que està situada al municipi de Navàs, comarca del Bages. És un estudi previ a un futur projecte de rehabilitació, sobre de l’estat actual de les edificacions i la viabilitat del condicionament com a habitatge de primera residència. El conjunt d’edificis que s’estudia el formen la casa, dues edificacions destinades a tines per a vi i un espai destinat a corral. La casa es desenvolupa en planta baixa (PB), planta primera (P1) i planta segona (P2); les tines a nivell de PB i P1 i el corral a nivell de PB. És un conjunt monolític construït en varies fases i està situat a la vesant d’un turó, de manera que els edificis disposats en línia, s’adapten a l’orografia del terreny, i es formen dues façanes de més entitat orientades a Sud-Est i a Nord-Oest. L’execució per fases fa que hi hagi diferents sistemes constructius. No es disposa de dades històriques que permetin establir amb seguretat les fases de construcció del conjunt, però sí que l’observació de sistemes i trobades permet establir una correlació. Així es pot considerar que el volum que formen la PB i la P1 de la casa és la part més antiga. Les parets són murs compostos de doble paredat i interior reblert de fang i l’estructura horitzontal de PB està formada per voltes de canó, construïdes amb dos sistemes: una volta construïda amb pedra amb la utilització d’un cindri per l’execució i les altres voltes (originàriament a tres dels espais) construïdes amb doblat de maó ceràmic. La P1 actual conserva els murs originals i que es van refer parcialment en el moment en que es va construir la segona planta de la casa (P2). Aquesta seria la darrera fase de tot el conjunt. La construcció de la P2 va solucionar el sostre de la P1 amb bigues de fusta i toves corbes ceràmiques recolzades sobre les bigues. L’estructura vertical de la P2 està resolta amb murs simples de pedra i dos pilars de pedra carejada. La coberta és de bigues de fusta, cairats i l’acabat de teula ceràmica aràbiga. Les tines i el corral estan construïts amb murs simples de pedra i coberta amb la mateixa solució que la casa. El treball es desenvolupa en dos parts. La primera part inclou la descripció de les característiques constructives dels edificis, la identificació de les lesions i l’anàlisi del procés patològic, per arribar a plantejar unes solucions de consolidació estructural. Les principals lesions es troben a la casa i destaca el bombament d’una de les parets de façana per l’empenta de la volta. El deteriorament propi dels materials pel pas del temps, l’ús dels espais i mancances constructives son les principals causes de la majoria de lesions observades. Les intervencions que s’han fet a aquests edificis des dels anys 70, han estat fonamentalment per condicionar els espais per a ús agrícola. Les actuacions de manteniment i consolidació més importants van ser el repàs general de l’acabat de teules de coberta i la formació d’un contrafort per minimitzar l’empenta de la volta sobre la paret de façana que s’ha comentat abans. Les principals intervencions estructurals que el treball presenta són: estabilitzar el mur de façana afectat per l’empenta de la volta; la consolidació de les voltes i els seus recolzaments; la formació d’un nou sistema de forjat de P1 i de coberta i la urbanització del voltant del conjunt d’edificis que crea un pas entre el terreny natural i la façanes NO i SO eliminant la solució actual en la que hi ha espais que queden semi soterrats. La segona part del treball inclou una proposta de distribució per a ús d’habitatge de primera residència. El plantejament és que l’habitatge es desenvolupi a la casa, en P1 i P2, deixant els espais de la PB per instal·lacions i magatzems per a ús de la bàsica activitat agrícola (hort). Les tines annexes a la casa (Tines 1) entren a formar part de l’habitatge i el conjunt de Corral i Tines 2 es planteja com un espai que pot ser extensió de l’habitatge o be pot funcionar com un apartament independent. Les actuacions per aconseguir treure el màxim rendiment a l’energia passiva, consisteixen en aprofitar l’orientació dels edificis, plantejant noves obertures per la captar la radiació solar; aconseguir ventilacions creuades i aprofitar l’alta inèrcia dels murs de tancament dels edificis amb la solució de col·locar l’aïllament per l’exterior d’aquestes parets. La casa disposa actualment de subministrament d’aigua potable municipal i connexió elèctrica de companyia. I es proposa recollir part de les aigües de coberta i reutilitzar-les i introduir energies renovables com és l’energia solar tèrmica i l’energia de la biomassa amb residus agrícoles i forestals.
dc.description.abstractENGLISH: The end of degree paper I’m handing in is the study of the four edifications that are part of the main nucleous of the country house named Santa Creu and which is located at the municipality of Navàs, in Bages. This is a previous study for a future project of rehabilitation, which is about the present state of the edifications and the viability of the adequation as a house for daily life. The group of buildings which is being studied is made of the house, two edifications destined for wine production and a space that used to be a stable. The house is distribuited in three diferent floors: ground floor, first floor and second floor. The wine’s spaces and the stable are located an ground floor. The edifications are not separated and they were built in diferent steps and are located on the way down of a hill. The buildings are perfectly adapted to the orography of the ground and the two most important facades are oriented towards the south-east and north-west. The construction of these buildings in various steps allows the existence of different constructive systems. Unfortunately, we don’t have any kind of historical information that would let us know the exact order of the construction, but it is true that by observing the facade of the building, we can have an idea of how and in wat order this building was built. Consequently we can assume that both the ground floor and the 1st floor are the oldest part of the house, on one hand the walls are thick because they are double and they are filled with mud. And on the other hand the horitzontal structure is barrel vault which was built in two different systems: one vault made with Stone and the other vaults (at three of the empty spaces) built with double ceràmic brick. The 1st floor has still the original walls and which were partially remade at the same moment in which the 2nd floor started to be built. This would be the last step of this residential complex. The construction of the 2nd floor was also the solution of the ceiling of the 1st floor, with wooden joists and ceramic pieces leaning over the joists. The vertical structure of the 2nd floor is made of simple Stone walls and two pilars. The rooftop is made of wooden beams and ceramic slate. The rest of the buildings are built with simple Stone walls and the rooftop is just like the house. This paper is divided in two different parts. The first part includes the descriptions of the system in which the house was built, the analysis of the patology of the house in order to suggest a solution of structural consolidation. The main problems can be found in the house and the most important is the warped of one of the walls of the facade because the vault pushes it. The deterioration of the materials caused by the time, the use of the spaces and the lack of construction are the main reason of all these problems that we have mentioned. Since the 70s there have been some interventions mainly to use the house as a farming spaces. My intentions with this paper are: to stabilize the wall of the facade affected of the pushing of the vault; the consolidation of the vaults and their suport; the formation of a new system of desing of the rootop of the 1st floor and the infraestructure around the buildings which creates a way between the natural land and the hence facade North-West and South-West, eliminating the present solution that has lesft half buried spaces. The second part of my paper includes a suggestion of Distribution for the use of the house of daily life. My intention is that both 1st amd 2nd floor would be for daily life and the rest of the hose would be dor farming use. The part call Tines 1 would be part of the house and the other parts could be an extention of the house or an independent residence. My intention is to get the most of passive energy and I suggest taking profit of the orientation of the buildings to make new entrances to get solar energy and achieve crossed ventialtions and take profit of the high inertic of the closing walls of the buildins in order to put the isolation outside these walls. Nowadays the house provides drinkable water to the village. My idea is to take part of the water of the rain and reuse it and introduce renewable energies like solar energy and energy made of farming and forest residues.
dc.language.isocat
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Edificació::Rehabilitació d'edificis
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Energies::Eficiència energètica
dc.subject.lcshEnergy conservation
dc.subject.lcshFarmhouses
dc.subject.lcshHousing rehabilitation
dc.titleConsolidació estructural i adequació per a la millora energètica
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacEnergia -- Estalvi -- Catalunya -- Navàs
dc.subject.lemacMasos, masies, etc -- Catalunya -- Navàs
dc.subject.lemacRehabilitació de l'habitatge -- Catalunya -- Navàs
dc.rights.accessOpen Access
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain