Show simple item record

dc.contributorFenollosa i Artés, Felip
dc.contributor.authorGarolera Crous, Teresa
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Mecànica
dc.date.accessioned2023-10-17T12:45:55Z
dc.date.issued2023-09-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/395027
dc.description.abstractÉs objectiu d’aquest projecte el procés de disseny i creació d’Ajudes Funcionals personalitzades que posin solució a alguna limitació motora i que satisfacin les necessitats individuals de cada usuari, posant-los en el centre de tot el procés. La cooperació estreta amb terapeutes ocupacionals i enginyers és de vital importància per aconseguir aquest objectiu. Un altre objectiu essencial és desenvolupar una plataforma web amb una estructura de dues parts clarament diferenciades: una part externa, de lliure accés per al públic en general, que estarà especialment orientada a aquells usuaris interessats en sol·licitar dissenys d'Ajudes Funcionals (ja siguin usuaris individuals o terapeutes ocupacionals); i una part interna amb contingut restringit destinada exclusivament als col·laboradors del projecte. A més d'aquesta estructura dual, és important que la plataforma sigui àgil i fàcil de gestionar. Els resultats d'aquest Treball de Fi de Grau són satisfactoris en quant a l'avaluació de les Ajudes Funcionals dissenyades i impreses. Durant el desenvolupament d'aquest projecte, s’ha col·laborat estretament amb dues institucions sanitàries, l'Escola Ampans i l'Institut Guttmann. La resposta dels usuaris d'aquestes institucions ha estat molt positiva, ja que les Ajudes Funcionals personalitzades han millorat significativament la seva autonomia i qualitat de vida. A més a més, s'ha assolit amb èxit la implementació de la plataforma web. Aquesta ofereix informació i recursos essencials sobre el servei de creació d'Ajudes Funcionals personalitzades i també proporciona una àrea exclusiva per als col·laboradors del projecte. Aquesta secció, amb una biblioteca d'Ajudes Funcionals classificades per categories, pot ser una eina molt útil per a la comunitat de professionals de la salut i altres col·laboradors, fomentant la col·laboració i el desenvolupament de noves solucions per a les necessitats individuals dels pacients. Aquest treball ha posat de manifest de forma concloent que per dur a terme amb èxit un procés de creació i disseny d'Ajudes Funcionals és imprescindible la participació activa de tres actors clau: el pacient, el terapeuta ocupacional i l'enginyer. El protagonisme del pacient és essencial, ja que serà qui incorporarà aquestes ajudes a la seva vida quotidiana, i la seva satisfacció és fonamental per a l'èxit del projecte. La col·laboració activa del terapeuta ocupacional és una peça important per obtenir dissenys autènticament útils i que satisfacin les necessitats detectades per aquests professionals. En última instància, l'enginyer juga un paper rellevant en el moment del disseny i la fabricació de les Ajudes Funcionals. Així, aquest treball conjunt de les 3 parts es converteix en el fonament de l'èxit en la creació d'Ajudes Funcionals personalitzades
dc.description.abstractEs objetivo de este proyecto el proceso de diseño y creación de Ayudas Funcionales personalizadas que pongan solución a alguna limitación motora y que satisfagan las necesidades individuales de cada usuario, poniéndolos en el centro de todo el proceso. La cooperación estrecha con terapeutas ocupacionales e ingenieros es de vital importancia para conseguir este objetivo. Otro objetivo esencial es desarrollar una plataforma web con una estructura de dos partes claramente diferenciadas: una parte externa, de libre acceso para el público en general, que estará especialmente orientada a aquellos usuarios interesados al solicitar diseños de Ayudas Funcionales (ya sean usuarios individuales o terapeutas ocupacionales); y una parte interna con contenido restringido destinada exclusivamente a los colaboradores del proyecto. Además de esta estructura dual, es importante que la plataforma sea ágil y fácil de gestionar. Los resultados de este Trabajo de Fin de Grado son satisfactorios respecto a la evaluación de las Ayudas Funcionales diseñadas e impresas. Durante el desarrollo de este proyecto, se ha colaborado estrechamente con dos instituciones sanitarias, la Escuela Ampans y el Instituto Guttmann. La respuesta de los usuarios de estas instituciones ha estado muy positiva, puesto que las Ayudas Funcionales personalizadas han mejorado significativamente su autonomía y calidad de vida. Además, se ha logrado con éxito la implementación de la plataforma web. Esta ofrece información y recursos esenciales sobre el servicio de creación de Ayudas Funcionales personalizadas y también proporciona un área exclusiva para los colaboradores del proyecto. Esta sección, con una biblioteca de Ayudas Funcionales clasificadas por categorías, puede ser una herramienta muy útil para la comunidad de profesionales de la salud y otros colaboradores, fomentando la colaboración y el desarrollo de nuevas soluciones para las necesidades individuales de los pacientes. Este trabajo ha puesto de manifiesto de forma concluyente que para llevar a cabo con éxito un proceso de creación y diseño de Ayudas Funcionales es imprescindible la participación activa de tres actores clave: el paciente, el terapeuta ocupacional y el ingeniero. El protagonismo del paciente es esencial, puesto que será quien incorporará estas ayudas en su vida cotidiana, y su satisfacción es fundamental para el éxito del proyecto. La colaboración activa del terapeuta ocupacional es una pieza importante para obtener diseños auténticamente útiles y que satisfagan las necesidades detectadas por estos profesionales. En última instancia, el ingeniero juega un papel relevante en el momento del diseño y la fabricación de las Ayudas Funcionales. Así, este trabajo conjunto de las 3 partes se convierte en el cimiento del éxito en la creación de Ayudas Funcionales personalizadas
dc.description.abstractThe objective of this project is the process of designing and creating customized Functional Aids that provide a solution to a motor limitation and meet the individual needs of each user, putting them at the center of the entire process. Close cooperation with occupational therapists and engineers is of vital importance to achieve this goal. Another important objective is to develop a web platform with a clearly differentiated two- part structure: an external part, freely accessible to the general public, which will be especially oriented to those users interested in requesting Functional Aid designs (either individual users or occupational therapists); and an internal part with restricted content intended exclusively for project collaborators. In addition to this dual structure, it is important that the platform is agile and easy to manage. The results of this Final Degree Project are satisfactory in terms of the evaluation of the Functional Aids designed and printed. During the development of this project, we have collaborated closely with two health institutions, Escola Ampans and Institut Guttmann. Feedback from the users of these institutions has been very positive, since the customized Functional Aids have significantly improved their autonomy and quality of life. In addition, the implementation of the web platform has been successfully achieved. This offers essential information and resources about the customized Functional Aid creation service, and also provides an exclusive area for the project's partners. This section, with a library of Functional Aids classified by category, can be a very useful tool for the community of healthcare professionals and other partners, encouraging collaboration and development of new solutions for individual patient needs. This work has shown conclusively that to successfully carry out a process of creation and design of Functional Aids it is essential the active participation of three key actors: the patient, the occupational therapist and the engineer. The lead role of the patient is essential, since he will be the one who will incorporate these aids in his daily life, and his satisfaction is fundamental for the success of the project. The active collaboration of the occupational therapist is an important part in obtaining genuinely useful designs that meet the needs detected by these professionals. The engineer plays a relevant role in the design and manufacture of Functional Aids. Thus, this collaboration between the 3 parties becomes the foundation for success in the creation of customized Functional Aids
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Aplicacions de la informàtica::Aplicacions informàtiques a la física i l‘enginyeria
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica::Processos de fabricació mecànica::Fabricació assistida per ordinador
dc.subject.lcshMovement disorders -- Rehabilitation -- Equipment and supplies -- Design and construction
dc.subject.lcshImpression 3D -- Medical applications
dc.subject.lcshWeb sites -- Design
dc.titleDisseny i implementació d’una plataforma 3D d’ajudes funcionals per a la vida diària
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacTrastorns motors -- Rehabilitació -- Aparells i accessoris -- Disseny i construcció
dc.subject.lemacImpressió 3D -- Aplicacions a la medicina
dc.subject.lemacPàgines web -- Disseny
dc.identifier.slugETSEIB-240.180810
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2023-10-17T04:03:15Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (Pla 2010)
dc.contributor.covenanteeFundació CIM


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record