Show simple item record

dc.contributorAugé Serra, Montserrat
dc.contributor.authorFernández Torrón, Rubén Darío
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Òptica i Optometria
dc.date.accessioned2023-07-11T07:26:51Z
dc.date.issued2023-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/390577
dc.description.abstractL'objectiu d'aquest treball és realitzar una proposta d'un circuit assistencial especialitzat en l'atenció de pacients pediàtrics en l'àmbit ambulatori o hospitalari de la sanitat pública catalana, centrant-nos en el paper de l'òptic-optometrista. Potenciar el paper dels òptics-optometristes en el sistema públic de salut és altament recomanable i positiu per a la millora del nostre sistema sanitari a nivell visual. Optimitzant l'activitat dels serveis d'oftalmologia, augmentat l'eficiència de l'atenció sanitària visual i disminuint les llistes d'espera dels pacients. La cura de la salut en edat pediàtrica contribueix al fet que els nens aconsegueixin un complet creixement i desenvolupament, disminuint l'impacte ocasionat per les seqüeles i complicacions de diversos trastorns adquirits en la infància. Per a elaborar la nostra proposta s'ha realitzat una extensa cerca bibliogràfica per a definir els conceptes bàsics i científics necessaris per a entendre, interpretar i desenvolupar el circuit que plantegem. En primer lloc, exposarem la història i el complex organigrama de la sanitat pública catalana i concretarem en el paper que exerceix la figura professional de l'òptic-optometrista. A continuació, descriurem les particularitats generals dels pacients d’edat pediàtrica, analitzant les seves característiques visuals i l'epidemiologia dels trastorns visuals més freqüents en aquestes edats. La metodologia emprada per a la creació del circuit assistencial implica en primer lloc la descripció de l'exploració optomètrica i el maneig en consulta del pacient pediàtric. Per això hem descrit les diferents parts de l'examen visual pediàtric i els valors de normalitat de les proves incloses. A continuació, hem detallat el punt de partida del circuit assistencial tot desgranant els criteris de derivació a oftalmòlegs o altres professionals per part dels equips pediàtrics de l'atenció primària. Finalment, hem establert els possibles fluxos de derivació dels pacients.
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de un circuito asistencial especializado en la atención de pacientes pediátricos en el ámbito ambulatorio o hospitalario de la sanidad pública catalana, centrándonos en el papel del óptico-optometrista. Potenciar el papel de los ópticos-optometristas en el sistema público de salud es altamente recomendable y positivo para la mejora de nuestro sistema sanitario a nivel visual. Optimizando la actividad de los servicios de oftalmología, aumentado la eficiencia de la atención sanitaria visual y disminuyendo las listas de espera de los pacientes. El cuidado de la salud en edad pediátrica contribuye a que los niños alcancen un completo crecimiento y desarrollo, disminuyendo el impacto ocasionado por las secuelas y complicaciones de diversos trastornos adquiridos en la infancia. Para elaborar nuestra propuesta se ha realizado una extensa búsqueda bibliográfica para definir los conceptos básicos y científicos necesarios para entender, interpretar y desarrollar el circuito que planteamos. En primer lugar, expondremos la historia y el complejo organigrama de la sanidad pública catalana y concretaremos en el papel que desempeña la figura profesional del óptico-optometrista. A continuación, describiremos las particularidades generales de los pacientes edad pediátrica, analizando sus características visuales y la epidemiología de los trastornos visuales más frecuentes en estas edades. En cuanto a la metodología empleada para la creación del circuito asistencial hemos descrito en primer lugar cual es la exploración optométrica y manejo en consulta del paciente pediátrico. Posteriormente, hemos detallado el punto de partida del circuito asistencial desgranando los criterios de derivación a oftalmólogos u otros profesionales por parte de los equipos pediátricos de la atención primaria. Para terminar hemos definido los flujos de derivación de los pacientes.
dc.description.abstractThe aim of this work is to make a proposal for a healthcare procedure specializing in the care of pediatric patients in the outpatient or hospital setting of the Catalan public health system, focusing on the role of the optometrist. Enhancing the role of optometrists in the public health system is highly recommended and positive for improving the same system at the visual level, optimizing the activity of ophthalmology services, increasing the efficiency of visual health care and reducing patient waiting lists. Health care at the pediatric age contributes to children achieving full growth and development in addition to reducing the impact caused by the aftermath and complications of various disorders acquired in childhood. To prepare our proposal, extensive bibliographical research has been carried out to define the basic scientific concepts necessary to understand, interpret and develop the protocol we are proposing. First, we will set out the history and the complex organigram of the Catalan public health system, then, we will specify the role played by the professional figure of the optometrist. Next, we will describe the general characteristics of the pediatric age patients through the analysis of their visual characteristics and the epidemiology of the most common visual disorders in these ages. Regarding the methodology used for creating the care procedure, we have relied on how optometric exploration and handling is done in consultation with the pediatric patient, which is why we have described the different parts of the pediatric visual examination and the normality values of the included tests. Subsequently, we have detailed the starting point of the healthcare protocol by extending the criteria for referral to ophthalmologists or other professionals by the pediatric teams of primary care. To conclude, it establishes the possible by-pass flows of specialized care patients by focusing on the role of optometrist.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.titlePropuesta de circuito asistencial para pacientes pediátricos en la sanidad pública catalana
dc.typeMaster thesis
dc.identifier.slugPRISMA-172600
dc.rights.accessRestricted access - confidentiality agreement
dc.date.lift2028-05-17
dc.date.updated2023-06-21T18:30:59Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorFacultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ (Pla 2012)
local.nextaccessrightRestricted access - author's decision


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record