El grup de recerca en Tecnologies de Fabricació té activitat de recerca en tres branques principals: la fabricació additiva, els processos de fabricació i la fabricació integrada per ordinador. Pel que fa a la fabricació additiva, s'està treballant principalment en la tecnologia FDM (Deposició per Modelatge Fos), tant per a impressió de plàstics (PLA) com de ceràmiques (zircònia), amb una variant del procés en la qual el material se subministra a la màquina de forma discontínua. S'està estudiant tant les dimensions com les toleràncies geomètriques, l'acabat superficial i la resistència mecànica de les provetes. En l'àrea dels processos de fabricació, s'estudia l'acabat superficial obtingut mitjançant diferents processos com el fresatge, el brunyiment amb pedra abrasiva o honing, el brunyiment amb bola, l'electroerosió o el conformat de xapa. Pel que fa a la fabricació integrada per ordinador, s'està treballant en el camp dels robots autònoms i dels robots simuladors del moviment humà.

El objectivo principal del Grupo de Investigación en Tecnologías de Fabricación es hacer investigación aplicada en las diferentes Tecnologias de Fabricación, en cuanto a los procesos en si, a las metodologias, a los sistemas asistidos por ordenador y a la integración de diferentes tecnologias.

The main objective of the Manufacturing Technologies Research Group is to undertake applied research in the diverse manufacturing technologies, concerning the processes itself, the metodologies, the computer assisted systems and the integration of different technologies.

The main objective of the Manufacturing Technologies Research Group is to undertake applied research in the diverse manufacturing technologies, concerning the processes itself, the metodologies, the computer assisted systems and the integration of different technologies.

Recent Submissions

View more