El principal objectiu del GRIC ha estat des de sempre la millora dels processos productius de les empreses del sector de la construcció i dels sistemes constructius en totes les seves vessants, tant amb la introducció de nous processos i nous materials, com amb la introducció de millores mediambientals, organitzatives, qualitatives i formatives, amb l'objectiu de potenciar els seus avantatges competitius.
Aquesta millora inclou també els aspectes organitzatius i formals necessaris per a realitzar una correcta gestió del coneixement en els projectes, les empreses i les organitzacions vinculades al món de la construcció en general, considerant tot el cicle de vida dels projectes constructius, des del disseny i l'execució, passant pel manteniment i fins al desmantellament dels edificis.
Les línies de recerca més importants del grup son:
La millora de l'eficiència energètica en les edificacions, sobretot a partir de l'aplicació de millores i tècniques de baix cost i poc invasives.
El desenvolupament de solucions tecnològiques per la gestió del patrimoni construït.
La millora del comportament mediambiental de les obres i les edificacions.

El objetivo principal del grupo de investigación es la mejora de los procesos productivos de las empresas del sector de la construcción y de sus sistemas constructivos, en todas sus vertientes, incluyendo nuevos procesos, nuevos materiales, y asimismo y especialmente las mejoras organizativas, cualitativas, medioambientales, educacionales..., necesarias. Estas mejoras deben incluir también todos los aspectos organizacionales y formales necesarios para realizar una correcta gestión del conocimiento en los proyectos, las empresas y las organizaciones vinculadas con el mundo de la construcción en general.

The Group of Construction Research and Innovation (GRIC) conducts interdisciplinary research to improve the productive processes of the construction sector companies and their constructive processes in all their areas such as organizational, qualitative, environmental, educational, communication, management, etc. The GRIC's emphasis is on developing innovate solutions to the state-of-the-art technologies throughout the project life cycle from design to construction, and from operations to maintance and decommissioning. Research is focused in the following three major domains: construction management, management of technology and human resources management.

The most important research lines for GRIC are:

- Improving the ENERGY EFFICIENCY of BUILDINGS, especially through the implementation of low cost and non-invasive techniques. This research line focuses on improving building energy performance by addressing aspects related to the operation and control of buildings and higher clusters (neighbourhoods, districts, cities, etc.). The ultimate goal is to reduce energy consumption and increase the energy efficiency of the built environment.

- MODELLING of the BUILT ENVIRONMENT, including new and existing buildings and their surroundings. This research line includes modelling of all actions needed to improve the operation, maintenance and management of buildings. Environmental consequences of higher clusters (neighbourhoods, districts, cities, etc.) are also modelled. The ultimate goal is to use a lower quantity of resources and thus to reduce the global environmental impact.

The Group of Construction Research and Innovation (GRIC) conducts interdisciplinary research to improve the productive processes of the construction sector companies and their constructive processes in all their areas such as organizational, qualitative, environmental, educational, communication, management, etc. The GRIC's emphasis is on developing innovate solutions to the state-of-the-art technologies throughout the project life cycle from design to construction, and from operations to maintance and decommissioning. Research is focused in the following three major domains: construction management, management of technology and human resources management.

The most important research lines for GRIC are:

- Improving the ENERGY EFFICIENCY of BUILDINGS, especially through the implementation of low cost and non-invasive techniques. This research line focuses on improving building energy performance by addressing aspects related to the operation and control of buildings and higher clusters (neighbourhoods, districts, cities, etc.). The ultimate goal is to reduce energy consumption and increase the energy efficiency of the built environment.

- MODELLING of the BUILT ENVIRONMENT, including new and existing buildings and their surroundings. This research line includes modelling of all actions needed to improve the operation, maintenance and management of buildings. Environmental consequences of higher clusters (neighbourhoods, districts, cities, etc.) are also modelled. The ultimate goal is to use a lower quantity of resources and thus to reduce the global environmental impact.

Recent Submissions

View more