El grup REMM centra la seva recerca en temes dels àmbits de Mecànica del Medi Continu, Resistència de Materials i Enginyeria d’Estructures. En els darrers cinc anys la recerca s’ha centrat en dos temes: els components i estructures metàl·lics de paret prima (aplicació pràctica de la Teoria Generalitzada de Bigues, anàlisi del vinclament distorsional en perfils perforats de secció oberta, comportament i disseny de xapes de secció trapezoïdal corbades) i les lloses mixtes d’acer i formigó. El grup empra eines analítiques, numèriques i experimentals. El Grup ha assolit un alta activitat de transferència de tecnologia, col·laborant amb empreses nacionals i internacionals. En el sector de les prestatgeries metàl·liques (estructures metàl·liques de seccions de paret prima) el nostre Laboratori es de referència a nivell europeu. i col·labora amb les organitzacions normalitzadores europees i americanes.

Los objetivos del grupo son la investigación y la transferencia de tecnología en el ámbito de la mecánica de medios continuos y de las estructuras en la ingenieria, mediante la aplicación de métodos analíticos, de simulación mecánica y experimentales.

The objectives of the group are the research and technology transfer in the areas of continuum mechanics and structural engineering, by the application of analytical, numerical and experimental methods.

The objectives of the group are the research and technology transfer in the areas of continuum mechanics and structural engineering, by the application of analytical, numerical and experimental methods.

Recent Submissions

View more