L'objectiu del grup és desenvolupar activitats de recerca en l'àmbit dels circuits i sistemes de comunicació. Aquest grup aborda l'anàlisi i el disseny de circuits en els seus vessants: lineals, no lineals, variants, invariants i commutats amb paràmetres concentrats o distribuïts mitjançant eines convencionals o desenvolupades específicament. També es duen a terme estudis d'estabilitat i bifurcacions en aquests circuits. De forma especialment significativa, en el grup es desenvolupen tècniques de baix consum per a receptors de radiocomunicacions amb modulacions convencionals, d'espectre eixamplat i UWB i es dissenyen sistemes de comunicació sobre aquesta base, amb èmfasi en xarxes de sensors. Es treballa en l'estudi i la modelització del microscopi de força atòmica, descrit per equacions formalment idèntiques a les de la teoria de circuits i s'exploren tècniques per millorar les seves prestacions.

El objetivo del grupo es desarrollar actividades de investigación en el ámbito de los circuitos y sistemas de comunicación. Este grupo aborda el análisis y el diseño de circuitos en sus vertientes: lineales, no lineales, variantes, invariantes y conmutados con parámetros concentrados o distribuidos mediante herramientas convencionales o desarrolladas específicamente. También se realizan estudios de estabilidad y bifurcaciones en estos circuitos. En el grupo se desarrollan técnicas de bajo consumo para receptores de comunicaciones con modulaciones convencionales, de espectro ensanchado y UWB y se diseñan sistemas de comunicación sobre esta base.

The aim of the research group is to carry out research related to communication circuits and systems. This group focuses on circuit analysis and design. Specifically, linear, nonlinear, variant, invariant and switched circuits with concentrated or distributed parameters are addressed making use of conventional or specifically developed techniques. Stability and bifurcation analysis of this kind of circuits is carried out. Low power techniques for communication receivers making use of conventional, spread spectrum and UWB modulations are developed and communication systems are designed on this base.

The aim of the research group is to carry out research related to communication circuits and systems. This group focuses on circuit analysis and design. Specifically, linear, nonlinear, variant, invariant and switched circuits with concentrated or distributed parameters are addressed making use of conventional or specifically developed techniques. Stability and bifurcation analysis of this kind of circuits is carried out. Low power techniques for communication receivers making use of conventional, spread spectrum and UWB modulations are developed and communication systems are designed on this base.

Recent Submissions

View more