Show simple item record

dc.contributorGrifoll Colls, Manel
dc.contributorEspino Infantes, Manuel
dc.contributorFernández, Margarita
dc.contributor.authorCampanales Guimera, Alejandro
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2022-12-21T19:01:34Z
dc.date.available2022-12-21T19:01:34Z
dc.date.issued2022-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/379224
dc.description.abstractLa Badia del Fangar es caracteritza per ser petita, somera i de règim micromareal, comportant-se com una badia amb circulació estuarica positiva. La seva hidrodinàmica, de caràcter local, queda influenciada pels vents presents, inductors dels corrents superficials, i les aportacions d'aigua dolça provinents dels canals d'irrigació. No obstant, poca cosa més es coneix respecte d'aquesta. La campanya experimental duta a terme per l'IRTA, juntament amb membres de la UPC, el 9 de juny del 2021, pretenia posar fi a aquesta manca d'informació. S'hi van dur a terme diferents experiments: el llançament de boies lagrangianes i l'abocament d'una traça passiva de rodamina al seu interior, juntament amb l'obtenció de mesures superficials de temperatura, salinitat i concentració d'aquest producte via fluorímetre. Aquest treball té aquesta campanya com a punt de partida. Mitjançant llenguatge de programació Python, s'ha interpretat tota la informació obtinguda, complementant-la amb observacions meteorològiques d'una estació veïna. En base a això, s'ha pogut determinar com durant el període d'estudi, els vents presents, caracteritzats en aquells moments per suaus brises del SE, determina en funció de la seva intensitat i origen d'incidència la hidrodinàmica de la badia, fixant-ne el sentit e intensitat de propagació dels corrents superficials, així com la capacitat de mescla i dispersió. D'altra banda, respecte a les aportacions d'aigua dolça, el transport de les quals dependrà dels corrents presents en aquell moment, s'ha evidenciat com modifiquen l'estructura de salinitats, donant lloc a uns valors per sota dels típics del Mediterrani. Tot això ha permès, en línies generals, caracteritzar els patrons de circulació a la badia, la qual cosa, atesa la importància de la zona, servirà de gran ajuda per, en cas de produir-se algun abocament, poder conèixer el seu sentit de propagació i actuar de manera efectiva i precisa davant seu.
dc.description.abstractLa Bahía del Fangar se caracteriza por ser pequeña, somera y de régimen micromareal, comportándose como una bahía con circulación estuárica positiva. Su hidrodinámica, de carácter local, queda influenciada por los vientos presentes, inductores de las corrientes superficiales, y las aportaciones de agua dulce procedentes de los canales de irrigación. Sin embargo, poco más se conoce respecto de la misma. La campaña experimental llevada a cabo por el IRTA, junto con miembros de la UPC, el 9 de Junio de 2021, pretendía poner fin a esta falta de información. En la misma se llevaron a cabo distintos experimentos: el lanzamiento de boyas lagrangianas y el vertido de una traza pasiva de rodamina en su interior, junto con la obtención de medidas superficiales de temperatura, salinidad y concentración de dicho producto vía fluorímetro. El presente trabajo tiene esta campaña como punto de partida. Mediante lenguaje de programación Python, se ha interpretado toda la información obtenida, complementándola con observaciones meteorológicas de una estación aledaña. En base a ello, se ha podido determinar cómo durante el periodo de estudio, los vientos presentes, caracterizados en dicho momento por suaves brisas del SE, definen en función de su intensidad y origen de incidencia la hidrodinámica de la bahía, fijando el sentido e intensidad de propagación de las corrientes superficiales, así como la capacidad de mezcla y dispersión en la misma. Por otro lado, respecto a los aportes de agua dulce, cuyo transporte dependerá de las corrientes en dicho momento presentes, se ha evidenciado cómo modifican la estructura de salinidades, dando lugar a unos valores por debajo de los típicos del Mediterráneo. Todo esto ha permitido caracterizar los patrones de circulación en la bahía, lo cual, dada la importancia de la zona, servirá de gran ayuda para, en caso de producirse algún vertido en la misma, poder conocer su sentido de propagación y actuar de forma efectiva y precisa ante él.
dc.description.abstractFangar Bay it’s characterised by being small, shallow and with a microtidal regime, behaving in general terms as a bay with positive estuarine circulation. Its hydrodynamic, of local nature, is totally influenced by the present winds, which are the main inducers of surface currents, and the contributions of fresh water from the irrigation channels. Nevertheless, little more than this is known with respect to that. The experimental campaign carried out by IRTA, together with UPC members, on June 9th 2021, intended to put an end to this lack of information. Different experiments were conducted there: the launch of lagrangian buoys and the spill of a passive trace of rhodamine inside, along with obtaining surface measurements of temperature, salinity and concentration of that product via a fluorimeter. The present work takes this campaign as its starting point. By using Python programming language, all the information obtained has been interpreted, complementing it with meteorological observations from a nearby station. Based on this, it has been possible to determine how during the study period, the present winds, characterised at that moment by soft breezes from the SE, define the hydrodynamics of the bay based on their intensity and origin of incidence, setting the intensity and direction of propagation of the surface currents, as well as the mixing and dispersion capacities developed there. On the other hand, with respect to fresh water contributions, whose transport will depend on the currents present at that time, it has been proven how modify salinity’s structure, giving rise to values below those typical from the Mediterranean. All of this has made possible,to characterise the circulation patterns in the bay, which, given the importance of the area, will be of great help for, in case of any spill event which occurs there, be able to interpret its direction of propagation and act effectively and precisely against it.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària
dc.subject.lcshWater salinization
dc.subject.lcshAtmospheric circulation
dc.subject.lcshWinds
dc.subject.lcshHydrodynamics
dc.subject.otherFangar
dc.subject.otherbahía
dc.subject.otherhidrodinámica
dc.subject.othercorrientes
dc.subject.otherrodamina
dc.subject.othertemperatura
dc.subject.othersalinidad
dc.titleEstudio de la dispersión a partir de datos de una traza pasiva en la Bahía del Fangar
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacAigua -- Salinització
dc.subject.lemacCirculació atmosfèrica
dc.subject.lemacVents
dc.subject.lemacHidrodinàmica
dc.identifier.slugPRISMA-169211
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-11-23T19:35:35Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.contributor.covenanteeIRTA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record