Show simple item record

dc.contributorFernández de Villalta Ferrer-Dalmau, Eduardo
dc.contributor.authorMéndez Jiménez, Guillem
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2022-12-19T19:05:58Z
dc.date.available2022-12-19T19:05:58Z
dc.date.issued2022-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/378945
dc.description.abstractA Espanya una gran part de les autopistes han comptat amb una quota tarifària per l’ús de les mateixes, tot ell com a sistema de finançament gràcies a les empreses concessionàries. En els últims anys i després de la finalització dels terminis de concessió en diverses carreteres, s’ha procedit a la supressió dels peatges en les vies implicades. L’objecte de l’estudi és conèixer la influència després de l’aixecament de barreres en la carretera catalana C-32, la qual discorre a través de la comarca del Maresme. En primer lloc, es realitzarà un anàlisi des d’una perspectiva global sobre el transport terrestre a Espanya, així com l’evolució de la xarxa de carreteres espanyola. Posteriorment s’exposaran els principals sistemes de finançament que es plantegen per fer front a la gestió de les infraestructures de transports. Aquests conceptes es plasmaran a les autopistes que discorren en el territori espanyol comparant-los amb els sistemes emprats en els països veïns. Coneixent la situació general del sector i els conceptes principals, es procedirà a analitzar en profunditat la via C-32, per això serà necessari exposar tots els paràmetres que rodegen el territori sobre el que discorre, a nivell social, econòmic, tecnològic, entre d’altres. Amb això i les dades recopilades obtindrem l’evolució en termes de volum de tràfic i accidents. En segon lloc, es realitzarà un estudi pràctic per conèixer els nivells de servei de la via en la situació prèvia a la supressió de peatges i posterior a ella. Per dur-ho a terme es faran servir les dades proporcionades tant per la Generalitat de Catalunya com el Servei Català de Trànsit en termes d’intensitats i accidents. Finalment, amb la informació recopilada i els paràmetres obtinguts s’extrauran les conclusions pertinents.
dc.description.abstractEn España una gran parte de las autopistas han contado con una cuota tarifaria por el uso de las mismas, todo ello como sistema de financiación gracias a las empresas concesionarias. En los últimos años y tras la finalización de los plazos de concesión en múltiples carreteras, se ha procedido a la supresión de los peajes en las vías implicadas. El objeto del estudio es conocer la influencia tras el levantamiento de barreras en la carretera catalana C-32, la cual discurre a través de la comarca del Maresme. En primer lugar, se realizará un análisis des de una perspectiva global acerca del transporte terrestre en España, así como la evolución de la red de carreteras española. Posteriormente se expondrán los principales sistemas de financiación que se plantean para poder hacer frente a la gestión de las infraestructuras de transportes. Estos conceptos se plasmarán en las autopistas que discurren en el territorio español comparándolos con los sistemas empleados en los países vecinos. Conociendo la situación general del sector y los conceptos principales, se procederá a analizar en profundidad la vía C-32, para ello será necesario exponer todos los parámetros que rodean al territorio en el que discurre, a nivel social, económico, tecnológico, entre otros. Con ello y los datos recopilados obtendremos la evolución en términos de volumen de tráfico y accidentes. En segundo lugar, se realizará un estudio práctico para conocer los niveles de servicio de la vía en su situación previa a la supresión de peajes y posterior a ella. Para llevarlo a cabo se emplearán los datos proporcionados tanto por la “Generalitat de Catalunya” como el “Servei Català de Trànsit” en términos de intensidades y accidentes. Finalmente, con la información recopilada y los parámetros obtenidos se extraerán las conclusiones pertinentes.
dc.description.abstractIn Spain a large part of the highways have had a toll fee for the use of them, all as financing System thanks to the concessionary companies. In recent years, following the expiration of the concessions terms on several roads, the pedestrians have been removed from the roads involved. The aim of the study is to know the influence after the removal of barriers on the catalan road C-32, which runs through the Maresme region. First of all, an analysis will be made from a global perspective on land transport in Spain, as well as the evolution of the Spanish road network. Secondly, the main financing Systems that are proposed to face the management of transport infrastructures will be presented. The concepts will be applied to the highways that run in the Spanish territory comparing them with the Systems undertaken in neighbouring countries. Knowing the general situation of the sector and the main concepts, we will proceed to analyse in depth the C-32 road, so it will be necessary to expose all the parameters that surround the territory on which it runs, socials, economic, technological among others. With this and the data collected we will obtain the evolution in terms of traffic volume and accidents. Secondly, a practical study will be carried out to determine the service levels of the road in the situation before and after the elimination of tolls. The data provided by both companies “Generalitat de Catalunya” and “Servei Català de Trànsit” in terms of intensities and accidents will be used to carry out. Finally, with the information collected and the parameters obtained, the relevant conclusions will be drawn.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Infraestructures i modelització dels transports::Transport per carretera
dc.subject.lcshTraffic flow
dc.subject.lcshTolls
dc.subject.lcshTraffic accidents
dc.subject.othercrecimiento
dc.subject.otherfinanciación
dc.subject.otherinversión
dc.subject.otherconcesionarias
dc.subject.otherautopista
dc.subject.othernivel de servicio
dc.subject.othervolumen de tráfico
dc.subject.otheraccidentabilidad
dc.titleInfluencia de la supresión de los peajes de la autopista C-32 en el tráfico
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacCirculació
dc.subject.lemacPeatges
dc.subject.lemacCirculació -- Accident
dc.identifier.slugPRISMA-172605
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-11-23T19:33:58Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record