Show simple item record

dc.contributorPeñín Llobell, Alberto
dc.contributor.authorMorey Camacho, Núria
dc.coverage.spatialeast=2.145246900000001; north=41.3506708; name=Carrer dels Motors, 122, 08040 Barcelona, Espanya
dc.date.accessioned2022-11-24T16:30:06Z
dc.date.issued2022-10-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/377084
dc.description.abstractL’Intercanviador Urbà de la Marina del Prat Vermell neix de la voluntad de crear un LLOC, amb el fi de servir als habitants ( i visitants) de l’incipient barri residencial de la Marina. Respon a una realitat metropolitana major: una ciutat que s’ha expandit més enllà dels seus límits naturals (Montjuïc) i a la que és necessari unir-s’hi. Parteix de la premisa de restablir la connexió ferroviària de passatgers entre Estació de França i Morrot (construcció d’un 3r túnel de 2,2km) per tal de dessaturar la xarxa de rodalies i millorar la connexió amb la Zona Franca. Així, en el NODE entre Ronda Litoral - Avinguda de la Zona Franca proposo construïr una estació intermodal amb connexió a tren i metro (L10 Motors), més un aparcament dissuassori de cotxes i bicicletes (que ajudi a dessaturar la ciutat). I. What: Què és un intercanviador urbà? Fer d’un lloc de pas, un lloc d’encontre. Així, amb la determinació de crear un lloc que sigui la PORTA sud del barri, a l’estació s’hi suma un equipament per a aquest: una biblioteca (entesa com a centre cívic). II. How L’edifici es composa de dos elements: una plataforma (parking) que s’aenllaça als trens i a la via verda que vé de Montjuïc + un cub (l’intercanviador, de transports o cultural). Aquesta plataforma ocupa la meitat de la parcel·la, alliberant l’altra meitat i creant una plaça de transició cap al barri. La plaça, alhora, està jerarquitzada (*llenguatge que es recull de l’eix del Passeig de la Zona Franca), segons els seus usos: sortida del metro, pulmó verd i (sobre l’aparcament), la tercera plaça, composta per l’accés pròpiament al Centre Cívic i unes pistes esportives. Així, podem dir que no sols les places, sinó que la planta baixa mateixa està estratificada. Així la planta d’accés al Centre Cívic actuaria de planta intermitja en tots els sentits, ja que és un lloc d’encontre i de transició cap a la tranquil·litat (en sentit ascendent) de la Biblioteca, a la qual s’hi accedeix a través d’un tercer umbracle, l
dc.description.abstractEl Intercambiador Urbano de la Marina del Prat Vermell nace de la voluntad de crear un LUGAR, con el fin de servir a los habitantes (y visitantes) del incipiente barrio residencial de la Marina. Responde a una realidad metropolitana mayor: una ciudad que se ha expandido más allá de sus límites naturales (Montjuïc) ya la que es necesario unirse a ellos. Parte de la premisa de restablecer la conexión ferroviaria de pasajeros entre Estació de França y Morrot (construcción de un 3r túnel de 2,2km) para desaturar la red de cercanías y mejorar la conexión con la Zona Franca. Así, en el NODE entre Ronda Litoral - Avenida de la Zona Franca propongo construir una estación intermodal con conexión a tren y metro (L10 Motors), más un aparcamiento disuasorio de coches y bicicletas (que ayude a desaturar la ciudad). I. What: Qué es un intercambiador urbano? Hacer de un sitio de paso, un lugar de encuentro. Así, con la determinación de crear un lugar que sea la PUERTA sur del barrio, a la estación se suma un equipamiento para éste: una biblioteca (entendida como centro cívico). II. How El edificio se compone de dos elementos: una plataforma (parking) que se enlaza en los trenes y en la vía verde que viene de Montjuïc + un cubo (el intercambiador, de transportes o cultural). Esta plataforma ocupa la mitad de la parcela, liberando a la otra mitad y creando una plaza de transición hacia el barrio. La plaza, a su vez, está jerarquizada (lenguaje que se recoge del eje del Paseo de la Zona Franca), según sus usos: salida del metro, pulmón verde y (sobre el aparcamiento), la tercera plaza, compuesta por el acceso propiamente al Centro Cívico y unas pistas deportivas. Así, podemos decir que no sólo las plazas, sino que la propia planta baja está estratificada. Así la planta de acceso al Centro Cívico actuaría de planta intermedia en todos los sentidos, ya que es un lugar de encuentro y transición hacia la tranquilidad (en sentido ascendente) de la Biblioteca, en la que se le encuentra.
dc.description.abstractThe Marina del Prat Vermell Transportation Hub has been born with the aim to create a PLACE, with the aim of serving the inhabitants (and visitors) of the incipient residential neighborhood of the Marina. It responds to a major metropolitan reality: a city that has expanded beyond its natural limits (Montjuïc) and that it is necessary to join them. Part of the premise of restoring the passenger rail connection between Estación de França and Morrot (construction of a 3rd tunnel of 2.2 km) to desaturate the local network and improve the connection with the Free Zone. Thus, at the NODE between Ronda Litoral - Avenida de la Zona Franca, I propose to build an intermodal station with train and metro connections (L10 Motors), plus a parking lot to discourage cars and bicycles (to help desaturate the city). I. What’s an Urban Hub? To make a place of passage, a meeting place. Thus, with the determination to create a place that would be the southern GATE of the neighborhood, a facility for it was added to the station: a library (understood as a civic center). II. How The building is made up of two elements: a platform (parking) that connects to the trains and the greenway that comes from Montjuïc + a hub (the interchange, transport or cultural hub). This platform occupies half of the plot, freeing the other half and creating a transition plaza to the neighborhood. The square, in turn, is hierarchical (language that is taken from the axis of the Paseo de la Zona Franca), according to its uses: exit from the metro, green lung and (over the car park), the third square, made up of the access itself to the Civic Center and some sports courts. Thus, we can say that not only the squares, but also the ground floor itself is stratified. Thus, the access floor to the Civic Center would act as an intermediate floor in all senses, since it is a meeting place and transition to the tranquility (in an ascending direction) of the Library, where it is located. access through a third umbraculu
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Urbanisme::Projecte urbà
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Tipologies d'edificis
dc.subject.lcshCity planning -- Spain -- Barcelona
dc.subject.lcshCivic centers -- Spain -- Barcelona
dc.subject.lcshLibrary buildings -- Spain -- Barcelona
dc.subject.otherIntervanviador Urba
dc.subject.otherTransportation Hub
dc.subject.otherMetro L10
dc.subject.otherZona Franca
dc.subject.otherMarina del Prat Vermell
dc.titleIntercanviador urbà de la Marina del Prat Vermell
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacUrbanisme -- Catalunya -- Barcelona
dc.subject.lemacCentres cívics -- Catalunya -- Barcelona
dc.subject.lemacBiblioteques (Edificis) -- Catalunya -- Barcelona
dc.identifier.slugPRISMA-166189
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2022-10-19T18:34:40Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA (Pla 2015)
dc.contributor.committeeMemberClotet i Juan, Maria Rosa
dc.contributor.committeeMemberRavetllat Mira, Pere Joan
dc.contributor.committeeMemberPeñín Llobell, Alberto
dc.contributor.committeeMemberPardal March, Cristina
dc.contributor.committeeMemberAlbareda Valls, Albert


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record