L'objectiu principal consisteix a dissenyar i desenvolupar tècniques avançades de processament de senyals biomèdics per al monitoratge, el diagnòstic i la teràpia de patologies. Els objectius parcials són: a) L'estudi d'aspectes teòrics de l'anàlisi del senyal i de la seva aplicabilitat a la interpretació de senyals biomèdics per poder millorar el processament de la informació mèdica; b) El desenvolupament d'aplicacions tecnològiques per utilitzar-les en l'entorn hospitalari, que inclouen la utilització d'instrumentació mèdica real; c) La modelització i simulació de sistemes biològics per conèixer millor els sistemes fisiològics i per dissenyar millores terapèutiques. Els camps d'aplicació són: electrocardiografia, monitoratge ambulatori, activitat muscular respiratòria, sons respiratoris, senyals de ronc, variabilitat del patró respiratori, acoblament cardiorespiratori, electroencefalografia, senyals polisomnogràfics, etc.

http://futur.upc.edu/SISBIO

To design and develop advanced biomedical signal processing techniques for the monitoring, diagnosis and therapy of pathologies. The specific objectives are as follows: a) the study of theoretical aspects of signal processing techniques and their applicability to the interpretation of biomedical signals to improve the processing of medical information; b) the development of technological applications to be used in clinical environments, including the use of medical instrumentation; and c) the modelling and simulation of biological systems to improve knowledge of physiological systems and to design new therapeutic procedures. The fields of application are electrocardiography, mobile monitoring equipment, respiratory muscle activity, respiratory sounds, snoring signals, respiratory pattern variability, cardiorespiratory coupling, electroencephalography, polysomnographic signals, etc.

http://futur.upc.edu/SISBIO

To design and develop advanced biomedical signal processing techniques for the monitoring, diagnosis and therapy of pathologies. The specific objectives are as follows: a) the study of theoretical aspects of signal processing techniques and their applicability to the interpretation of biomedical signals to improve the processing of medical information; b) the development of technological applications to be used in clinical environments, including the use of medical instrumentation; and c) the modelling and simulation of biological systems to improve knowledge of physiological systems and to design new therapeutic procedures. The fields of application are electrocardiography, mobile monitoring equipment, respiratory muscle activity, respiratory sounds, snoring signals, respiratory pattern variability, cardiorespiratory coupling, electroencephalography, polysomnographic signals, etc.

http://futur.upc.edu/SISBIO

Recent Submissions

View more