· Crear un grup de recerca interdepartamental i multidisciplinari per realitzar projectes de recerca bàsica i aplicada en toxicologia i microbiologia ambiental i sanitària de diferents tipus de productes: alimentaris, materials, aigües d?orígens diversos, sòls, fangs, lixiviats, aerosols, residus, implants biomèdics, etc., així com la identificació d?un ampli rang de microorganismes. · Constituir el grup de recerca com a element clau en la transferència de tecnologia i serveis de consultoria i assessorament segons les directives de la UE i internacionals en matèria de:
a) Seguretat i control de productes intermedis i acabats (incloent-hi el full de seguretat de producte segons el REACH) en diferents sectors industrials (químic, tèxtil, paperer, pells i cuir, agroalimentari, etc.), a l?Administració, a l?àmbit hospitalari, etc.
b) Detecció de la formació de biopel·lícules en superfícies i de la biodegradació de polímers, així com les estratègies de desinfecció.
c) Control de les alteracions cel·lulars provo

http://futur.upc.edu/TMAS (T+)

The group?s objectives are as follows:
- To establish an interdepartmental and multidisciplinary research group that will carry out basic and applied research in the environmental and medical toxicology and microbiology of different kinds of products, including food, materials, water from different sources, soils, sludges, leachates, aerosols, residues, biomedical implants, etc., and the identification of a wide range of microorganisms.
- To create a research group that is a key player in technology transfer, consulting services and assessment, in the following fields:
a. Safety and monitoring of both intermediate and finished products, including safety sheets for products and formulations that comply with REACH regulations, for various industrial sectors (chemical, textile, paper, fur and leather, food, etc.), for the government, for hospitals, etc.
b. Detection of biofilms on surfaces and detection of the biodegradation of polymers, together with disinfection strategies.
c. Monitoring of cellular ch

http://futur.upc.edu/TMAS (T+)

The group?s objectives are as follows:
- To establish an interdepartmental and multidisciplinary research group that will carry out basic and applied research in the environmental and medical toxicology and microbiology of different kinds of products, including food, materials, water from different sources, soils, sludges, leachates, aerosols, residues, biomedical implants, etc., and the identification of a wide range of microorganisms.
- To create a research group that is a key player in technology transfer, consulting services and assessment, in the following fields:
a. Safety and monitoring of both intermediate and finished products, including safety sheets for products and formulations that comply with REACH regulations, for various industrial sectors (chemical, textile, paper, fur and leather, food, etc.), for the government, for hospitals, etc.
b. Detection of biofilms on surfaces and detection of the biodegradation of polymers, together with disinfection strategies.
c. Monitoring of cellular ch

http://futur.upc.edu/TMAS (T+)

Recent Submissions

View more