Fer recerca:
a) per/cap a un desenvolupament humà sostenible.
b) en polítiques tecnològiques i tecnologies per a un desenvolupament humà sostenible; en producció i consum sostenible; en polítiques energètiques i canvi climàtic; en economia verda.
c) en gestió sostenible de recursos naturals i residus, i del medi natural en general; en sostenibilitat del medi urbà.
d) en aprofundir, contextualitzar, mesurar, modelitzar, realitzar escenaris de futur, ... en el context del paradigma sostenibilista.
e) en les dimensions social, ambiental i econòmica de la sostenibilitat, tot contribuint a vertebrar processos, línies i objectius de treball transversals amb i entre acadèmics de la sostenibilitat, de la tecnologia i de les ciències humanistes.
f) sobre els desequilibris i les desigualtats en la globalització, així com en la seva evolució i governament democràtic per a un desenvolupament humà sostenible.
g) en educació superior en sostenibilitat.
h) en drets humans i sostenibilitat, en cooperació i sostenibilitat; en desenvolupament territorial i sostenibilitat.
i) en polítiques, presa de decisions i governament democràtic de/per a la sostenibilitat, en el marc de les agendes internacionals seguides per les organitzacions internacionals.
j) per incidir en el governament del canvi climàtic i en les agendes de treball de la UNFCCC.
k) sobre els impactes socials de la ciència i la tecnologia.
l) en fomentar la pau a través de l'educació, la ciència, la cultura i la comunicació (UNESCO)

Doing research:
a) for/towards sustainable human development.
b) in technology policies and technologies for a sustainable human development; sustainable consumption and production, in energy policy and climate change; in the green economy.
c) sustainable management of natural resources and waste environment in general sustainability; in the urban environment.
d) in deepen, context, measure, model, make future scenarios... in the context of the sustainability paradigm.
e) in social, environmental and economic sustainability, contributing to structuring processes, objectives and lines of interdisciplinary work between academics and with sustainability, technology and humanistic sciences.
f) about imbalances and inequalities in globalization, as well as the formation, development and democratic governance for a sustainable human development.
g) in higher education in sustainibility.
h) in human rights and sustainability in cooperation and sustainability in regional development and sustainability.
i) in political decision-making and democratic governance/for sustainability in the context of international agendas pursued by international organizations.
j) about the social impacts of science and technology.
k) to promote peace through education, science, culture and communication (UNESCO)

Doing research:
a) for/towards sustainable human development.
b) in technology policies and technologies for a sustainable human development; sustainable consumption and production, in energy policy and climate change; in the green economy.
c) sustainable management of natural resources and waste environment in general sustainability; in the urban environment.
d) in deepen, context, measure, model, make future scenarios... in the context of the sustainability paradigm.
e) in social, environmental and economic sustainability, contributing to structuring processes, objectives and lines of interdisciplinary work between academics and with sustainability, technology and humanistic sciences.
f) about imbalances and inequalities in globalization, as well as the formation, development and democratic governance for a sustainable human development.
g) in higher education in sustainibility.
h) in human rights and sustainability in cooperation and sustainability in regional development and sustainability.
i) in political decision-making and democratic governance/for sustainability in the context of international agendas pursued by international organizations.
j) about the social impacts of science and technology.
k) to promote peace through education, science, culture and communication (UNESCO)

Recent Submissions

View more