Fer recerca: a) per/cap a un desenvolupament humà sostenible; b) en polítiques tecnològiques i tecnologies per a un desenvolupament humà sostenible; en producció i consum sostenible; en polítiques energètiques i canvi climàtic; en economia verda; c) en gestió sostenible de recursos naturals i residus i del medi natural en general; en sostenibilitat del medi urbà; d) en aprofundir, contextualitzar, mesurar, modelitzar, realitzar escenaris de futur, ... en el context del paradigma sostenibilista; e) en les dimensions social, ambiental i econòmica de la sostenibilitat, tot contribuint a vertebrar processos, línies i objectius de treball transversals amb i entre acadèmics de la sostenibilitat, de la tecnologia i de les ciències humanistes; f) sobre els desequilibris i les desigualtats en la globalització, així com en la seva conformació, evolució i governament democràtic per a un desenvolupament humà sostenible; g) en educació superior en sostenibilitat; h) en drets humans i sostenibilitat, en cooperació i sostenibilitat; en desenvolupament territorial i sostenibilitat; i) en polítiques, presa de decisions i governament democràtic de/per a la sostenibilitat, en el marc de les agendes internacionals seguides per les organitzacions internacionals; j) per incidir en el governament del canvi climàtic i en les agendes de treball de la UNFCCC; k) sobre els impactes socials de la ciència i la tecnologia; l) en fomentar la pau a través de l'educació, la ciència, la cultura i la comunicació (UNESCO)

Doing research: a) for/towards sustainable human development; b) in technology policies and technologies for a sustainable human development; sustainable consumption and production, in energy policy and climate change; in the green economy; c) sustainable management of natural resources and waste environment in general sustainability; in the urban environment; d) in deepen, context, measure, model, make future scenarios... in the context of the sustainability paradigm; e) in social, environmental and economic sustainability, contributing to structuring processes, objectives and lines of interdisciplinary work between academics and with sustainability, technology and humanistic sciences; f) about imbalances and inequalities in globalization, as well as the formation, development and democratic governance for a sustainable human development; g) in higher education in sustainibility; h) in human rights and sustainability in cooperation and sustainability in regional development and sustainability; i) in political decision-making and democratic governance/for sustainability in the context of international agendas pursued by international organizations; j) about the social impacts of science and technology; k) to promote peace through education, science, culture and communication (UNESCO)

Doing research: a) for/towards sustainable human development; b) in technology policies and technologies for a sustainable human development; sustainable consumption and production, in energy policy and climate change; in the green economy; c) sustainable management of natural resources and waste environment in general sustainability; in the urban environment; d) in deepen, context, measure, model, make future scenarios... in the context of the sustainability paradigm; e) in social, environmental and economic sustainability, contributing to structuring processes, objectives and lines of interdisciplinary work between academics and with sustainability, technology and humanistic sciences; f) about imbalances and inequalities in globalization, as well as the formation, development and democratic governance for a sustainable human development; g) in higher education in sustainibility; h) in human rights and sustainability in cooperation and sustainability in regional development and sustainability; i) in political decision-making and democratic governance/for sustainability in the context of international agendas pursued by international organizations; j) about the social impacts of science and technology; k) to promote peace through education, science, culture and communication (UNESCO)

Recent Submissions

View more