La investigació bàsica es centra en l´estudi del control no lineal de sistemes, i específicament en el control no lineal de convertidors i sistemes de l'electrònica de potència. Les estratègies de control desenvolupades es realitzen per mitjà de controladors electrònics, mitjançant solucions analògiques o digitals basades en processadors digitals de senyal. La investigació també està orientada envers la implementació de microcircuits específics per al control de convertidors. Aquest grup d'investigació està especialitzat en diverses aplicacions de l'electrònica de potència, com ara els sistemes distribuits de alimentació, sistemes d'alimentació ininterrompuda, filtres actius, convertidors multinivells, etc.. L'equip d'investigació transfereix els resultats de la seva investigació a les empreses, mitjançant projectes i contractes.

Our research is oriented toward non-linear control systems, and particularly toward non-linear control of power electronics converters and systems. Controllers are implemented by means of analog or digital solutions, using in this case, digital signal processors. Our research group is specialized in Uninterruptible Power Systems, Active Filters, Multilevel Converters, etc. Our research results are transferred to private companies, and supported by contract.

Our research is oriented toward non-linear control systems, and particularly toward non-linear control of power electronics converters and systems. Controllers are implemented by means of analog or digital solutions, using in this case, digital signal processors. Our research group is specialized in Uninterruptible Power Systems, Active Filters, Multilevel Converters, etc. Our research results are transferred to private companies, and supported by contract.

Recent Submissions

View more