El grup de recerca estudia la qualitat en el subministrament elèctric, és a dir, les desviacions de la tensió i/o el corrent de la seva situació ideal amb forma d'ona sinusoïdal de magnitud i freqüència concretes. Bàsicament, s'estudien tres tipus de pertorbacions en la qualitat de subministrament elèctric: la distorsió harmònica, els sots de tensió, i els desequilibris trifàsics. Així mateix, el grup ha començat a treballar en l'estabilitat i la protecció de xarxes de MT amb generació distribuïda i en xarxes de mitja tensió en corrent continu.

http://futur.upc.edu/QSE

The group studies power quality, i.e. the deviations of voltage and/or current from the ideal situation of a sine wave that is constant in magnitude and frequency. Basically, three types of power quality disturbances are studied: harmonic distortion, voltage sags and three-phase unbalance. Harmonic distortion is produced when voltage and current waveforms are non-sinusoidal but periodic, due to the presence of nonlinear loads in electrical power systems. Voltage sags are short-duration reductions in rms voltage caused by short-circuits in the system. Three-phase unbalance is produced when the three-phase voltages and currents are not symmetrical and/or balanced due to the presence of unbalanced loads in electrical power systems.

http://futur.upc.edu/QSE

The group studies power quality, i.e. the deviations of voltage and/or current from the ideal situation of a sine wave that is constant in magnitude and frequency. Basically, three types of power quality disturbances are studied: harmonic distortion, voltage sags and three-phase unbalance. Harmonic distortion is produced when voltage and current waveforms are non-sinusoidal but periodic, due to the presence of nonlinear loads in electrical power systems. Voltage sags are short-duration reductions in rms voltage caused by short-circuits in the system. Three-phase unbalance is produced when the three-phase voltages and currents are not symmetrical and/or balanced due to the presence of unbalanced loads in electrical power systems.

http://futur.upc.edu/QSE

Recent Submissions

View more