El grup de recerca estudia la qualitat en el subministrament elèctric, és a dir, les desviacions de la tensió i/o el corrent de la seva situació ideal amb forma d'ona sinusoïdal de magnitud i freqüència concretes. Bàsicament, s'estudien tres tipus de pertorbacions en la qualitat de subministrament elèctric: la distorsió harmònica, els sots de tensió, i els desequilibris trifàsics. El grup també ha desenvolupat una valuosa tasca, amb reconeixement de la comunitat científica, en l'estimació dels paràmetres de les màquines elèctriques.
Així mateix, el grup està treballant en l'actualitat en:
(1) l'estabilitat i la protecció de xarxes de MT amb generació distribuïda,
(2) xarxes en corrent continu (HVDC y MVDC),
(3) l'efecte de la integració de les energies renovables en l'estabilitat de la xarxa i en el seu sistema de proteccions.

The group studies power quality, i.e. the deviations of voltage and/or current from the ideal situation of a sine wave that is constant in magnitude and frequency. Basically, three types of power quality disturbances are studied: harmonic distortion, voltage sags and three-phase unbalance. Harmonic distortion is produced when voltage and current waveforms are non-sinusoidal but periodic, due to the presence of nonlinear loads in electrical power systems. Voltage sags are short-duration reductions in rms voltage caused by short-circuits in the system. Three-phase unbalance is produced when the three-phase voltages and currents are not symmetrical and/or balanced due to the presence of unbalanced loads in electrical power systems.

The group studies power quality, i.e. the deviations of voltage and/or current from the ideal situation of a sine wave that is constant in magnitude and frequency. Basically, three types of power quality disturbances are studied: harmonic distortion, voltage sags and three-phase unbalance. Harmonic distortion is produced when voltage and current waveforms are non-sinusoidal but periodic, due to the presence of nonlinear loads in electrical power systems. Voltage sags are short-duration reductions in rms voltage caused by short-circuits in the system. Three-phase unbalance is produced when the three-phase voltages and currents are not symmetrical and/or balanced due to the presence of unbalanced loads in electrical power systems.

Collections in this community

Recent Submissions

View more