L'objectiu comú de la nostra recerca és el disseny i l'implementació de models i mètodes eficients de Programació Matemàtica i/o de Simulació per a la presa de decisions en diversos sistemes logístics, principalment aquells relacionats amb la planificació i gestió del transport, els itineraris de vehicles y la localització de serveis.
Actualment els nostres objectius principals són l'estudi de problemes dinàmics de gestió de flotes en temps real mitjançant la integració de models d'optimització i simulació, l'estimació de les matrius origen/destí en xarxes de trànsit i l'anàlisi de la repercussió de la ubicació dels centres de serveis en el disseny de rutes de distribució.

http://futur.upc.edu/PROMALS

The common objective of our research is the design and implementation of efficient Mathematical Programming and/or Simulation models and methods for decision making in various logistic systems, mainly in those related to transportation planning and management, vehicle routing and service location.
Currently our main objectives are the study of dynamic fleet management problems by means of integrating optimization and simulation models, the estimation of origin/destination matrices in transportation networks and the analysis of the influence of the facilities location in the design of the distribution routes.

http://futur.upc.edu/PROMALS

The common objective of our research is the design and implementation of efficient Mathematical Programming and/or Simulation models and methods for decision making in various logistic systems, mainly in those related to transportation planning and management, vehicle routing and service location.
Currently our main objectives are the study of dynamic fleet management problems by means of integrating optimization and simulation models, the estimation of origin/destination matrices in transportation networks and the analysis of the influence of the facilities location in the design of the distribution routes.

http://futur.upc.edu/PROMALS

Recent Submissions

View more