El grup estudia la modelització, la simulació, les tècniques de control, la implantació física i les aplicacions dels sistemes electrònics de potència aplicats al control industrial i als accionaments elèctrics. Concretament, estudia el control digital amb microprocessadors, processadors de senyals digitals (DSP) i matrius de portes programables in situ (FPGA, de l’anglès field programmable gate array) dels convertidors i els llaços de regulació que apareixen en el control industrial i en el control dels motors elèctrics, per a la qual cosa aplica tècniques de control adaptatiu i intel·ligent. L'estudi dels sistemes electrònics per a la gestió i l'estalvi energètic, i el tractament de les dades de la planta per al diagnòstic i el manteniment també són temes d'interès per al grup.

http://futur.upc.edu/MCIA

El grupo estudia la modelización, la simulación, las técnicas de control, la implantación física y las aplicaciones de los sistemas electrónicos de potencia aplicados al control industrial y a los accionamientos eléctricos. Concretamente, estudia el control digital con microprocesadores, procesadores de señales digitales (DSP) y matrices de puertas programables in situ (FPGA, del inglés field programmable gate array) de los convertidores y los lazos de regulación que aparecen en el control industrial y en el control de los motores eléctricos, aplicando técnicas de control adaptativo e inteligente. El estudio de los sistemas electrónicos para la gestión y el ahorro energético, y el tratamiento de los datos de la planta para el diagnóstico y el mantenimiento también son temas de interés para el grupo.

http://futur.upc.edu/MCIA

The group's research is focused on modulation, simulation, control techniques, physical implementation and applications of electronic power systems for industrial and motion control. The digital control of converters by means of microprocessors, DSP and FPGAs is studied. Adaptive and intelligent control techniques are applied to the control loops that appear in industrial and motion control. The study of electronics systems for management and energy saving and the mining of a plant?s data, for diagnosis and maintenance, are also relevant subjects.

http://futur.upc.edu/MCIA

The group's research is focused on modulation, simulation, control techniques, physical implementation and applications of electronic power systems for industrial and motion control. The digital control of converters by means of microprocessors, DSP and FPGAs is studied. Adaptive and intelligent control techniques are applied to the control loops that appear in industrial and motion control. The study of electronics systems for management and energy saving and the mining of a plant?s data, for diagnosis and maintenance, are also relevant subjects.

http://futur.upc.edu/MCIA

Recent Submissions

View more