Show simple item record

dc.contributorPablo Ribas, Joan de
dc.contributor.authorAgut Ruiz, Esther
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química
dc.date.accessioned2021-05-28T09:45:07Z
dc.date.available2021-05-28T09:45:07Z
dc.date.issued2021-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/346325
dc.description.abstractA l'any 2019, la mitjana de la generació per càpita de residus municipals a Catalunya ca ser d'1,44 kg/hab. dia, equivalent a 526 kg/hab. any i a un total de 4.037.309 tones anuals a tota la comunitat autònoma. De totes elles, més de la meitat han sigut recollides com rebuig, el que implica que tan sols el 44,8% dels residus municipals hagin sigut recollits selectivament. Aquest és un valor mitjà general, calculat per a tots el municipis catalans, però existeixen municipis que gairebé dupliquen aquesta xifra i arriben fins al 93% en contraposició amb d'altres que només arriben al 12%. Les significatives variacions entre els índexs de recollida selectiva dels diferents municipis es fonamenta principalment en el model de recollida de residus implantat en cadascun d'ells. En aquest projecte s'avaluen els diferents models existents amb l'objectiu de determinar quin d'ells comporta millors resultats en la recollida selectiva. Amb aquesta finalitat, es fa primerament una recopilació dels models més comuns en l'àmbit català, com són la recollida porta a porta, mitjançant la utilització contenidors al carrer o la combinació d'ambdós models en un mateix territori. A continuació, es calculen els índexs de recollida selectiva bruta i a la via pública mitjans per cada tipologia de sistema implementat. Aquesta anàlisi té com a propòsit servir per ajudar a la presa de decisions en relació amb la gestió municipal dels residus, és a dir, ajudar a determinar quin sistema de recollida és el més apropiat en funció de la tipologia de territori i quins resultats es poden arribar a assolir. Per l'altra cantó i, donat que des de la Unió Europea s'estableixen mesures i objectius cada cop més exigents en matèria de reciclatge, el treball també recull aquest punt i analitza el grau de compliment dels objectius marcats per les Directives Europees (D2008/98/CE, D2018/851 (CE) i D 2018/852 (CE)).
dc.description.abstractEn el año 2019, el promedio de la generación por cápita de residuos municipales en Cataluña fue de 1,44 kg/hab. día, lo que equivale a 526 kg/hab. año y a un total de 4.037.309 toneladas anuales en la comunidad autónoma. De todas ellas, más de la mitad se recogen como resto, lo que implica que solo el 44,8% de los residuos municipales son recogidos selectivamente. Este es un valor promedio general, calculado para todos los municipios catalanes, sin embargo, existen municipios que casi doblan esa cifra y llegan hasta el 93%. En contraposición, otros tan sólo alcanzan el 12% de recogida selectiva. Las significativas variaciones entre los índices de recogida selectiva de los diferentes municipios se deben fundamentalmente al modelo de recogida de residuos implantado en cada uno de ellos. En este proyecto se evalúan los diferentes modelos existentes con el objetivo de determinar cuál conlleva mejores resultados de recogida selectiva. Para ello se hace en primer lugar una recopilación de los modelos existentes más comunes a nivel catalán, como son la recogida de residuos puerta a puerta, la utilización de contenedores o la combinación de ambos en un mismo territorio. A continuación, se calculan los índices de recogida selectiva bruta y en vía pública promedio por tipología de sistema implantado. Este análisis tiene como propósito el servir de ayuda en la toma de decisiones en relación con la gestión municipal de residuos, es decir, ayudar a determinar qué sistema de recogida es el más apropiado en función del tipo de territorio y qué resultados se pueden llegar a conseguir. Por otro lado, y puesto que desde la Unión Europea se establecen medidas y objetivos cada vez más exigentes en materia de reciclado, el trabajo abarca también este punto y analiza el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por las Directivas Europeas (D2008/98/CE, D2018/851 (CE) y D 2018/852 (CE)).
dc.description.abstractIn 2019, the average of municipal waste per capita in Catalunya was of 1,48 kg/citizen per day, which is the equivalent of 256 kg/citizen by year, and that is a total of 4.037.309 tons by year in Catalunya. Of that amount, more than a half was collected as general waste, which implies that only 44,8% of total municipal waste generation was separated in their appropriate fractions. This number is an average, calculated including the total number of Catalan municipalities. However, there are some municipalities that double the selective collection rate and others that only achieve a 12%. The significant variations between the selective collection rates of the different municipalities are mainly due to the waste collection model implemented in each one of them. In this project, the different existing models are evaluated to determine which one leads to better selective collection results. First, a compilation of the most common existing models at Catalan level is maid, such as door-to-door waste collection, the use of containers or the combination of both models in the same territory. Next, the average of selective collection rates by type of system implemented was calculated. One of the main porpoises of this analysis is to serve as a guide for municipal waste management decision making, that is, to help determine which collection system is the most appropriate depending on the type of territory and what results can be achieved. Ion the other hand, and since the European Union has established increasingly demanding measures and objectives in terms of recycling, this work also covers this point and analyses the degree of compliance with the objectives set by European Directives (D2008 / 98 / CE, D2018 / 851 (CE) and D 2018/852 (CE)).
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil
dc.subject.lcshUnitized cargo systems
dc.subject.lcshWaste products
dc.subject.otherPaP
dc.subject.otherContenedores
dc.subject.otherMixto
dc.subject.otherSistema de recogida
dc.subject.otherRecogida Selectiva
dc.titleAnàlisi de l'evolució i de la situació actual vers la recollida selectiva de residus municipals a Catalunya
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacContenidors
dc.subject.lemacResidus
dc.identifier.slugPRISMA-154704
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2021-03-24T19:36:28Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL (Pla 2014)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record