Recerca en convertidors electrònics de potència.
S'utilitzen noves tècniques de conversió multinivell i algorismes de modulació i control que milloren les prestacions dels sistemes convencionals.
La recerca s'aplica a sistemes d'energies renovables: solar fotovoltaica (autònoms, connectats a xarxa i híbrids) i d'energia eòlica, i a vehicles elèctrics i híbrids.
Les línies de recerca en el camp de la conversió d'energies renovables es resumeixen en:
1) Conversió fotovoltaica, síntesi de nous convertidors cc/ca, ca/cc i ca/ca, amb aïllaments en alta freqüència i optimització del nombre d'etapes de conversió, rendiment i cost.
2) Conversió eòlica, usant tecnologia back-to-back multinivell, controlant generadors elèctrics convencionals i d'imants permanents.
3) En vehicles elèctrics i híbrids, la recerca s'orienta als convertidors per controlar eficaçment el motor i la càrrega de bateries.

Investigación en convertidores electrónicos de potencia.
Se utilizan nuevas técnicas de conversión multinivel y algoritmos de modulación y control que mejoran las prestaciones de los sistemas convencionales.
La investigación se aplica a sistemas de energías renovables: solar fotovoltaica (autónomos, conectados a red e híbridos) y de energía eólica, y vehículos eléctricos e híbridos.
Las líneas de investigación en el campo de la conversión de energías renovables se resumen en:
1) Conversión fotovoltaica, síntesis de nuevos convertidores cc / ca, ca / cc y ca / ca, con aislamientos en alta frecuencia y optimización del número de etapas de conversión, rendimiento y coste.
2) Conversión eólica, usando tecnología back-to-back multinivel, controlando generadores eléctricos convencionales y de imanes permanentes.
3) En vehículos eléctricos e híbridos, la investigación se orienta a los convertidores para controlar eficazmente el motor y la carga de baterías.

The research group is focused on the design of power electronic converters, taking into account both two-level and multilevel structures, including the synthesis of new topologies, the development of new analytical and modelling tools, and the application of new modulation and control techniques. Converter structures that use high-switching-frequency transistors (MOSFETs, IGBTs) are of greatest interest to the group, and particular attention is devoted to new semiconductor technologies whose use may become widespread in the near future (IGCTs, SiCs, etc.).The research explores the new applications of power electronic converters to energy management and power supply systems.

The research group is focused on the design of power electronic converters, taking into account both two-level and multilevel structures, including the synthesis of new topologies, the development of new analytical and modelling tools, and the application of new modulation and control techniques. Converter structures that use high-switching-frequency transistors (MOSFETs, IGBTs) are of greatest interest to the group, and particular attention is devoted to new semiconductor technologies whose use may become widespread in the near future (IGCTs, SiCs, etc.).The research explores the new applications of power electronic converters to energy management and power supply systems.

Recent Submissions

View more