Els objectius acadèmics del Grup de Recerca Economia de la Innovació i del Coneixement (GREDIC) es corresponen a la voluntat de créixer amb l'excel·lència en la creació de coneixements i en la seva difusió en l'àmbit de recerca propi. El GREDIC es proposa ser referència en el seu camp d'actuació. Els objectius acadèmics a curt termini són de continuïtat en l'objecte de la recerca afegint l'esforç necessari per millorar la qualitat de les publicacions fent una tasca de formació i gestió del coneixement del grup com a conjunt i dels seus membres individualment. El GREDIC es proposa a curt termini elaborar un pla de treball de recerca amb objectius acadèmics precisos en els quals es tindrà en compte la mobilitat, la internacionalització i l'encaix de l'activitat de recerca del grup en el programa de doctorat i el suport als doctorands. A mitjà termini els objectius acadèmics del grup són els de concretar el seu treball en sis dominis molt específics i publicar deu articles per curs en revistes indexades, a més d

http://futur.upc.edu/GREDIC

The academic objectives of the Innovation and Knowledge Economy Research Group (GREDIC) are the creation of knowledge and its dissemination. The GREDIC aims to be a point of reference in its field. The short-term objectives of the lecturers are to continue with their research objectives, whilst making the efforts needed to improve the quality of the publications by means of the training and knowledge management of the group as a whole and of each individual member. In the short term, the GREDIC intends to draw up a research work plan that includes precise academic objectives with reference to mobility, internationalisation, the integration of the group?s research in the doctoral programme and the support to doctoral students. In the medium term, the academic objectives are to focus on six very specific fields and to publish ten articles every academic year in index-linked journals. Further aims are to actively participate in improving research in DOE, as explained in the corresponding strategic plan; to produ

http://futur.upc.edu/GREDIC

The academic objectives of the Innovation and Knowledge Economy Research Group (GREDIC) are the creation of knowledge and its dissemination. The GREDIC aims to be a point of reference in its field. The short-term objectives of the lecturers are to continue with their research objectives, whilst making the efforts needed to improve the quality of the publications by means of the training and knowledge management of the group as a whole and of each individual member. In the short term, the GREDIC intends to draw up a research work plan that includes precise academic objectives with reference to mobility, internationalisation, the integration of the group?s research in the doctoral programme and the support to doctoral students. In the medium term, the academic objectives are to focus on six very specific fields and to publish ten articles every academic year in index-linked journals. Further aims are to actively participate in improving research in DOE, as explained in the corresponding strategic plan; to produ

http://futur.upc.edu/GREDIC

Recent Submissions

View more