Show simple item record

dc.contributorMartínez Piera, Eusebio
dc.contributor.authorRoncero Arenas, Erik
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Elèctrica
dc.coverage.spatialeast=-3.9878343; north=38.6550918; name=Unnamed Road, 13597 Puertollano, Cdad. Real, Espanya
dc.date.accessioned2021-01-21T08:39:19Z
dc.date.issued2020-07-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/335666
dc.description.abstractEn el present projecte s’ha aplicat el tracejat elèctric com a sistema antigelada per als instruments de mesura en una planta generadora mitjançant biomassa situada a Puertollano, anomenada Biollano, operativa des de gener de l’any 2020. La definició de biomassa engloba tot el conjunt de matèria orgànica que pot ser convertida en energia mitjançant processos de combustió. En són exemples els pinyols d’oliva o els pèl·lets. Una central tèrmica de biomassa és aquella que utilitza la biomassa com a combustible per a realitzar el cicle de Rankine típic de les centrals tèrmiques. Per les característiques del combustible, també cal un procés de preparació d’aquest per ser apte per entrar a la caldera. S’entén per tracejat elèctric l’aportació de calor mitjançant cable calefactor resistiu. L’objectiu principal és mantenir la temperatura d’un fluid que circula per l’interior d’una canonada, d’un equip o d’un instrument de mesura. En alguns casos també pot servir per escalfar el producte. Contingut del treball: • Aspectes generals de les centrals tèrmiques convencionals. • Decadència de les centrals tèrmiques de carbó actualment. Història i causes. La biomassa com a possible solució. • Explicació de la biomassa, així com de les centrals tèrmiques generadores mitjançant biomassa. • Detall del funcionament i les diferents parts constructives de Biollano. Comentari sobre la ubicació i l’emplaçament. • Breu introducció històrica sobre el tracejat. Anàlisi del funcionament i de les diferents tecnologies que el formen. • Anàlisi sobre el principi de pèrdua tèrmica en diversos equips. • Disseny del tracejat. Càlculs justificatius, armari elèctric, línies elèctriques, sistema de control... • Comentari sobre l’impacte mediambiental. • Plànols. • Pressupost del projecte. • Altres: estudi de seguretat i salut, plec de condicions... Objectius: Primerament, es posa l’accent en la situació actual i quina problemàtica presenten les centrals tèrmiques convencionals de carbó i com la biomassa pot suposar una solució a curt-mig termini. En aquest apartat, es comenta com encaixa en aquesta renovació la central en qüestió d’aquest projecte. Seguidament, s’introdueix l’àmbit del tracejat. Tant una breu introducció històrica, així com una detallada explicació del material i del funcionament d’aquesta tecnologia permet al lector comprendre millor aquesta disciplina. Per últim, la unió entre els dos primers objectius. Comentar com el tracejat elèctric pot cobrir les necessitats de la central tèrmica. Explicar com és de vital l’aplicació del tracejat en aquest tipus de planta.
dc.description.abstractIn this project the electrical heat tracing has been applied as an antifreeze system for measuring instruments in a biomass power plant located in Puertollano, called Biollano, which is operative since January 2020. Biomass encompasses the whole set of organic matter that can be converted into energy through combustion processes. Elements such as olive stones or pellets are example of it. A biomass thermal power plant is one that uses biomass as fuel to perform the typical Rankine cycle of thermal power plants. However, due to the characteristics of the fuel, a previous preparation is needed so it is suitable to enter the boiling. Electrical heat tracing means the supply of heat by resistive heating cable, the main purpose is to maintain the temperature of a fluid circulating inside a pipe, equipment or measuring instrument. In some cases, it can also be used to heat the product. Content of the work: • Generalities about ordinary thermal power plants. • The decay of coal-fired power plants nowadays. History and reasons. Biomass technology as a potential solution. • Biomass explanation, taking specifically into account biomass thermal power plants. • Operation and section details of Biollano. Comments about location, history and site. • Brief introduction to electrical heat tracing. Operation and several technologies analysis from which it is made up. • Analysis of the principle of heat losses in different equipments. • Heat tracing design. Calculations, electrical cabinet, power lines, control system... • Report about environmental impact. • Plans. • Project budget. • Others: Health and safety study, specifications... Targets: Firstly, the emphasis is placed on the current situation, the problems conventional thermal power plants have, and how the biomass can be assumed as a short-medium term solution. This section discusses how this power plant fits into this renovation. Secondly, the heat tracing is introduced. A brief historical and a detailed explanation about material and operation, allow the reader easily understand this technology. Finally, the mix of the first two aims. Comment how the electrical heat tracing can cover the power plant needs. Explain how vital is the application of heat tracing in this kind of power plant.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria elèctrica::Distribució d'energia elèctrica::Instal·lacions elèctriques
dc.subject.lcshElectric wiring
dc.subject.otherCentral elèctrica
dc.subject.otherCarbó
dc.subject.otherCicle de Rankine
dc.subject.otherTransició ecològica
dc.subject.otherBiomassa
dc.subject.otherTracejat
dc.subject.otherPèrdues tèrmiques
dc.subject.otherAntigelada
dc.subject.otherBOP
dc.subject.otherInstrumentació
dc.subject.otherPower plant
dc.subject.otherCoal
dc.subject.otherRankine cycle
dc.subject.otherEcological transition
dc.subject.otherHeat tracing
dc.subject.otherHeat losses
dc.subject.otherAntifreeze
dc.titleAplicació del tracejat elèctric en una planta de biomassa
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacInstal·lacions elèctriques
dc.identifier.slugPRISMA-154769
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2020-12-15T13:06:11Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009)
dc.contributor.covenanteeEltherm Spain


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record