El Grup d'Hidrologia Subterrània realitza recerca, docència i transferència del coneixement a la societat en el camp de la hidrogeologia i la geoquímica. Està format per personal de UPC i CSIC que es complementen, interaccionant i formant sinèrgies. El GHS treballa en la caracterització de mitjans permeables a través de dades hidràuliques i hidroquímiques. Les aplicacions comprenen l’avaluació de recursos d'aigua subterrània, gestió d'aqüífers, estudi de zones humides, intrusió marina i emmagatzematge subterrani de residus i CO2.

The Hydrogeology Group studies the characterisation of permeable media using hydraulic and hydrochemical data as well as environmental isotopes. The applications developed consist in the study of groundwater resources, aquifer management, humid and swamp zones, salt water intrusion, underground residual storage and the unsaturated zone. The quantitative methods used, such as the numerical modelling of flow and mass transport, focus on the regional or local scale. Some of the group?s members carry out numerical modelling and others work on data acquisition. The group often collaborates with the International Hydrogeology Centre.

The Hydrogeology Group studies the characterisation of permeable media using hydraulic and hydrochemical data as well as environmental isotopes. The applications developed consist in the study of groundwater resources, aquifer management, humid and swamp zones, salt water intrusion, underground residual storage and the unsaturated zone. The quantitative methods used, such as the numerical modelling of flow and mass transport, focus on the regional or local scale. Some of the group?s members carry out numerical modelling and others work on data acquisition. The group often collaborates with the International Hydrogeology Centre.

Recent Submissions

View more