L'activitat de recerca del Grup està centrada en tres línies principals: i) RECERCA BÀSICA: formulació matemàtica, resolució numèrica i validació experimental de fenòmens de transferència de calor i massa i de dinàmica de fluid; ii) RECERCA APLICADA: en els camps de la refrigeració; HVAC; sistemes actius i passius d'aprofitament de l'energia solar; bescanviadors de calor, aerodinàmica, refrigeració de components electrònics, etc; iii) TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA a sectors industrials i socials: innovació, estalvi energètic, reducció d'impacte ambiental.

The main objectives of the centre are teaching, research and technology transfer in the field of heat and mass transfer. Studies are carried out either from a basic research perspective, in which mathematical formulation, numerical solutions and experimental validation are considered, or from the perspective of applied research, in which the know-how acquired in the basic research line is applied to thermal and fluid dynamic design and the optimisation of thermal systems and equipment. The basic research line includes natural and forced convection, turbulence simulation, combustion, two-phase flow, solid-liquid phase change, radiation, porous media, computational fluid dynamics (CFD) and heat transfer, aerodynamics, high-performance computing (numerical algorithms and solvers, parallel computing), etc. In the applied research line, particular attention is paid to projects in the fields of refrigeration, HVAC, active and passive solar energy systems, heat exchangers, heat storage using liquids and phase change

The main objectives of the centre are teaching, research and technology transfer in the field of heat and mass transfer. Studies are carried out either from a basic research perspective, in which mathematical formulation, numerical solutions and experimental validation are considered, or from the perspective of applied research, in which the know-how acquired in the basic research line is applied to thermal and fluid dynamic design and the optimisation of thermal systems and equipment. The basic research line includes natural and forced convection, turbulence simulation, combustion, two-phase flow, solid-liquid phase change, radiation, porous media, computational fluid dynamics (CFD) and heat transfer, aerodynamics, high-performance computing (numerical algorithms and solvers, parallel computing), etc. In the applied research line, particular attention is paid to projects in the fields of refrigeration, HVAC, active and passive solar energy systems, heat exchangers, heat storage using liquids and phase change

Recent Submissions

View more