El principal objectiu del grup de recerca és l’estudi de la integritat estructural, la fiabilitat i el comportament de materials, amb aplicacions estructurals a l’enginyeria, en especial la fractura, fatiga, corrosió i micromecànica de ceràmics avançats, metall dur i compostos, acers i nous aliatges. A més, el CIEFMA forma part de TECNIO fent una tasca de suport a l’empresa i posseeix un Sistema de Gestió de la Qualitat
en la gestió de projectes, incidències i utilització d’equipaments. L’estratègia del grup es dirigeix principalment als sectors d’enginyeria de materials en el quals es disposa d’expertesa:
Metal•lúrgic, Transport, Energètic, Biomèdic i Educació. Les línies de recerca més rellevants, tal i
com s’ha esmentat anteriorment, són:
Comportament mecànic, fractura, fatiga i corrosió d’acers, aliatges de titani i nous aliatges
Ceràmiques tècniques avançades, ceràmiques nanoestructurades, resistència a la degradació i
modificació superficial.
Compostos metall/ceràmic, carburs cementats, fractura, fatiga i modificació superficial.
Recobriments, micromecànica i nanoindentació

http://futur.upc.edu/CIEFMA

The research group's main aim is to study the structural integrity, reliability and behaviour of materials for structural applications in engineering, particularly fracture, fatigue, corrosion and micromechanics of advanced ceramics, hard metals and composites, steels and new alloys. In addition, the CIEFMA is part of the TECNIO network and offers support to businesses. It also has a quality management system for managing projects and handling incidents and the use of facilities. The research group's strategy mainly targets the materials engineering sectors in which it has expertise: metallurgy, transport, energy, biomedicine and education. Its most significant research lines are the following: mechanical behaviour, fracture, fatigue and corrosion of steels, titanium alloys and new alloys; advanced technical ceramics, nanostructured ceramics, resistance to degradation and surface modification; metal-ceramic composites, cemented carbides and fracture, fatigue and surface modification; and coatings, micromechanics and nanoindentation.

http://futur.upc.edu/CIEFMA

The research group's main aim is to study the structural integrity, reliability and behaviour of materials for structural applications in engineering, particularly fracture, fatigue, corrosion and micromechanics of advanced ceramics, hard metals and composites, steels and new alloys. In addition, the CIEFMA is part of the TECNIO network and offers support to businesses. It also has a quality management system for managing projects and handling incidents and the use of facilities. The research group's strategy mainly targets the materials engineering sectors in which it has expertise: metallurgy, transport, energy, biomedicine and education. Its most significant research lines are the following: mechanical behaviour, fracture, fatigue and corrosion of steels, titanium alloys and new alloys; advanced technical ceramics, nanostructured ceramics, resistance to degradation and surface modification; metal-ceramic composites, cemented carbides and fracture, fatigue and surface modification; and coatings, micromechanics and nanoindentation.

http://futur.upc.edu/CIEFMA

Recent Submissions

View more