CIEFMA és un grup de recerca consolidat de la UPC amb l'objectiu de realitzar ciències bàsiques i investigacions industrials aplicades en l'àmbit de la integritat estructural, la micromecànica i la fiabilitat dels materials d'enginyeria. Les principals competències bàsiques de CIEFMA es defineixen mitjançant: (1) la seva capacitat per avaluar i comprendre amb èxit la integritat mecànica i la fiabilitat dels materials objectiu de CIEFMA (ceràmica base de zirconi, acers inoxidables i d'alta resistència, aliatges de base Ti, composites de ceràmica i metall - especialment carburs cimentats i recobriments durs) a diferents escales de longitud; i (2) el seu potencial per implementar processos avançats per optimitzar el disseny microestructural i / o la funcionalitat de sistemes de materials específics. Dins del marc esmentat, l'excel·lència en la recerca, la internacionalització i la transferència eficaç de coneixement són pilars transversals, vinculats a enfocaments "multidisciplinaris" i "intersectorials", per definir els objectius estratègics de CIEFMA; i, per tant, la seva activitat científica.

CIEFMA es un grupo de investigación consolidado de la UPC que tiene como objetivo realizar estudios de ciencia básica e investigación industrial aplicada en el campo de la integridad estructural, micromecánica y confiabilidad de los materiales de ingeniería. Las principales competencias básicas de CIEFMA se definen por (1) su capacidad para evaluar y comprender con éxito la integridad mecánica y la confiabilidad de los materiales de CIEFMA (cerámicas con base de circonia, aceros inoxidables y de alta resistencia, aleaciones con base de Ti, compuestos de cerámica y metal) particularmente carburos cementados (y recubrimientos duros) a diferentes escalas de longitud; y (2) su potencial para implementar procesamiento avanzado hacia la optimización del diseño microestructural y / o la funcionalidad de sistemas de materiales específicos. Dentro del marco anterior, la excelencia en la investigación, la internacionalización y la transferencia efectiva de conocimientos son pilares transversales, vinculados a través de enfoques “multidisciplinarios” e “intersectoriales”, para definir los objetivos estratégicos de CIEFMA; Y así, su actividad científica.

CIEFMA is a UPC’s consolidated research group aiming to conduct basic science and applied industrial research within the field of Structural Integrity, Micromechanics and Reliability of Engineering Materials. CIEFMA’s main core competences are defined by (1) its capability for successful assessment and understanding of mechanical integrity and reliability of CIEFMA-target materials (zirconia-base ceramics, stainless and high-strength steels, Ti-base alloys, ceramic-metal composites - particularly cemented carbides - and hard coatings) at different length scales; and (2) its potential for implementing advanced processing towards optimizing microstructural design and/or functionality of specific material systems. Within the above framework, research excellence, internationalization and effective knowledge transfer are transversal pillars, linked through “multidisciplinary” and “inter-sectorial” approaches, for defining CIEFMA’s strategic objectives; and thus, its scientific activity.

CIEFMA is a UPC’s consolidated research group aiming to conduct basic science and applied industrial research within the field of Structural Integrity, Micromechanics and Reliability of Engineering Materials. CIEFMA’s main core competences are defined by (1) its capability for successful assessment and understanding of mechanical integrity and reliability of CIEFMA-target materials (zirconia-base ceramics, stainless and high-strength steels, Ti-base alloys, ceramic-metal composites - particularly cemented carbides - and hard coatings) at different length scales; and (2) its potential for implementing advanced processing towards optimizing microstructural design and/or functionality of specific material systems. Within the above framework, research excellence, internationalization and effective knowledge transfer are transversal pillars, linked through “multidisciplinary” and “inter-sectorial” approaches, for defining CIEFMA’s strategic objectives; and thus, its scientific activity.

Recent Submissions

View more