El Centre de Disseny d'Aliatges Lleugers i Tractament de Superfície és un grup de la Universitat Politècnica de Catalunya dedicat a la investigació aplicada i a la innovació tecnològica. El CDAL desenvolupa la seva recerca en dues grans línies, una centrada en els Aliatges Lleugers i l'altre en els Tractaments de Superfície i Recobriments. Dintre de la primera línia de recerca una de les àrees més importants en el grup és el desenvolupament i optimització de processos de conformació en estat semi-sòlid (SSM), mentre que en la segona línia el CDAL està duent a terme l'obtenció i optimització de recobriments resistents al desgast i a la corrosió, comptant per a això amb una planta pilot pròpia d'obtenció de Recobriments per projecció tèrmica d'alta velocitat (HVOF). En ambdues línies s'han i s'estan duent a terme vàries tesis doctorals. L'interès del grup està dirigit a la transferència de tecnologia.

El Centro de Diseño de Aleaciones Ligeras y Tratamiento de Superficie (CDAL) es un grupo de la Universitat Politècnica de Catalunya dedicado a la investigación aplicada y a la innovación tecnológica. El CDAL desarrolla su investigación en dos grandes líneas, una centrada en las Aleaciones Ligeras y la otra en los Tratamientos de Superficie y Recubrimientos. Dentro de la primera línea de investigación, una de las áreas más importantes en el grupo es el desarrollo y optimización de procesos de conformación en estado semi-sólido (SSM), mientras que en la segunda línea el CDAL está llevando a cabo la obtención y optimización de recubrimientos resistentes al desgaste, contando para ello con una planta piloto de obtención de recubrimientos por proyección térmica de alta velocidad (HVOF). En ambas líneas se han realizado y se están llevando a cabo varias tesis doctorales.
El interés del grupo está dirigido a la transferencia de tecnología a los sectores industriales nacionales, tratando de mantener simultáneamente su colaboración con las empresas e instituciones europeas más innovadoras en su campo de actividad.

The aim is to contribute to industrial development by fostering innovation and incorporating new technologies, as strategies for competitiveness, in the fields of light alloys and surface engineering.

The aim is to contribute to industrial development by fostering innovation and incorporating new technologies, as strategies for competitiveness, in the fields of light alloys and surface engineering.

Recent Submissions

View more