El Grup de Biomaterials, Bioemecànica i Enginyeria de Teixits basa la seva recerca en el desenvolupament de biomaterials per a la regeneració i/o la reparació funcional de teixits i òrgans. Això comprèn el disseny de materials capaços de modular la resposta biològica del teixit receptor, donant lloc en alguns casos a la regeneració de teixits, i en altres a una perfecta integració del biomaterial, amb la recuperació funcional perduda.
El plantejament d'aquest objectiu és intrínsecament interdisciplinari, i exigeix d’una banda la caracterització dels materials a nivell físicoquímic i mecànic i, de l'altra, l'estudi de les seves interaccions amb les entitats biològiques a diferents nivells -proteïnes, cèl·lules i teixits-.
La recerca duta a terme pel grup BBT abasta tant aspectes fonamentals com d'altres més tecnològics, susceptibles de ser transferits a empreses del sector biomèdic.

El Grupo de Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos basa su investigación en el desarrollo de biomateriales para la regeneración y / o la reparación funcional de tejidos y órganos. Esto comprende el diseño de materiales capaces de modular la respuesta biológica del tejido receptor, dando lugar en algunos casos a la regeneración de tejidos, y en otros a una perfecta integración del biomaterial, con la recuperación funcional perdida. El planteamiento de este objetivo es intrínsecamente interdisciplinario, y exige por un lado la caracterización de los materiales a nivel físico-químico y mecánico y, por otro, el estudio de sus interacciones con las entidades biológicas a diferentes niveles -proteínas, celulas y tejidos-.La investigación llevada a cabo por el grupo BBT abarca tanto aspectos fundamentales como otros más tecnológicos, susceptibles de ser transferidos a empresas del sector biomédico.

The Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group carries out research into the development of biomaterials for the regeneration and/or functional repair of tissues and organs. There is a demand for the design of materials that are able to modulate the biological response of receiving tissues. In some cases this ability leads to the regeneration and neoformation of degraded tissue, and in others, the perfect integration of the biomaterial and the recovery of the lost function.

The Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group carries out research into the development of biomaterials for the regeneration and/or functional repair of tissues and organs. There is a demand for the design of materials that are able to modulate the biological response of receiving tissues. In some cases this ability leads to the regeneration and neoformation of degraded tissue, and in others, the perfect integration of the biomaterial and the recovery of the lost function.

Recent Submissions

View more