El grup de recerca AIEM està orientat a la investigació de l'arquitectura des del punt de vista mediambiental. La seva investigació considera tant els paràmetres ambientals que afecten el confort humà com la percepció, així com el possible impacte que les activitats de construcció poden provocar a les ciutats i al medi ambient. L'activitat que es duu a terme contempla diferents escales, des de qualitats arquitectòniques interiors i elements de construcció fins a espais públics i morfologia urbana. Seguint aquesta línia d'interès, el grup ha desenvolupat una àmplia investigació relacionada amb la integració de les energies renovables, el cicle de vida dels materials, la qualitat de vida, l'arquitectura bioclimàtica i altres camps d'arquitectura, energia i medi ambient. Aquest treball anterior, realitzat des de 1980, juntament amb l'experiència dels membres del grup, posa l’AiEM en una posició excel·lent per avançar en el camí correcte cap a una recerca d'alt nivell.

El grupo de investigación AIEM está orientado hacia la investigación de la arquitectura desde el punto de vista ambiental. Su investigación considera los parámetros ambientales que afectan el confort y la percepción humana, así como el posible impacto que las actividades de construcción pueden causar en las ciudades y el medio ambiente. La actividad realizada contempla diferentes escalas, desde las cualidades arquitectónicas interiores y los elementos de construcción hasta los espacios públicos y las características morfológicas urbanas. Siguiendo esta línea de interés, el grupo ha desarrollado una amplia investigación relacionada con la integración de energías renovables, el ciclo de vida de los materiales, la calidad de vida, la arquitectura bioclimática y otros campos relacionados con la arquitectura, la energía y el medio ambiente. Este trabajo anterior, realizado desde 1980, junto con la experiencia de los miembros del grupo, coloca al AiEM en una excelente posición para avanzar en el camino correcto hacia una investigación de alto nivel.

The AIEM research group is oriented towards the investigation of architecture from the environmental point of view. Its research considers both the environmental parameters affecting human comfort and perception as well as the possible impact that building activities can cause to cities and the environment. The activity carried out considers different scales, from architectural indoor qualities and building elements to public spaces and urban morphology features. Following this line of interest, the group has developed extensive research related with integration of renewable energies, materials life-cycle, life quality, bioclimatic architecture and other fields involving architecture, energy and environment. This previous work, carried out since 1980, along with the expertise of the group members, puts AiEM in an excellent position to progress in the right path towards a high-level research.

The AIEM research group is oriented towards the investigation of architecture from the environmental point of view. Its research considers both the environmental parameters affecting human comfort and perception as well as the possible impact that building activities can cause to cities and the environment. The activity carried out considers different scales, from architectural indoor qualities and building elements to public spaces and urban morphology features. Following this line of interest, the group has developed extensive research related with integration of renewable energies, materials life-cycle, life quality, bioclimatic architecture and other fields involving architecture, energy and environment. This previous work, carried out since 1980, along with the expertise of the group members, puts AiEM in an excellent position to progress in the right path towards a high-level research.

Recent Submissions

View more