El Grup de Recerca en Sistemes Intel·ligents de Control (SIC) és un grup multidisciplinari de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Barcelona Tech dedicat a l'ampli món del control automàtic i la supervisió de sistemes.
L’objectiu principal del SIC és contribuir a la competitivitat de les nostres empreses i al coneixement científic i tècnic. Els investigadors del SIC descriuen els sistemes dinàmics mitjançant models matemàtics, analitzen dinàmicament el seu comportament en domini temporal i freqüencial, localitzen de forma òptima sensors, dissenyen sistemes de control avançats (controladors predictius, controladors intel·ligents, ...) i desenvolupen sistemes de supervisió que optimitzen criteris de funcionament sota diverses restriccions amb capacitat per predir, detectar i diagnosticar fallades i amb capacitat per crear mecanismes tolerants a possibles fallades en temps real dels sistemes complexos.

El Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes de Control (SIC) es un grupo multidisciplinar de profesores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) -Barcelona Tech dedicado al amplio mundo del control automático y la supervisión de sistemas.
El objetivo principal del SIC es contribuir a la competitividad de nuestras empresas y el conocimiento científico y técnico. Los investigadores del SIC describen los sistemas dinámicos mediante modelos matemáticos, analizan dinámicamente su comportamiento en dominio temporal y frecuencial, localizan de forma óptima sensores, diseñan sistemas de control avanzados (controladores predictivos, controladores inteligentes, ...) y desarrollan sistemas de supervisión que optimizan criterios de funcionamiento bajo diversas restricciones con capacidad para predecir, detectar y diagnosticar fallos y con capacidad para crear mecanismos tolerantes a posibles fallos en tiempo real de los sistemas complejos.

El Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes de Control (SIC) es un grupo multidisciplinar de profesores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) -Barcelona Tech dedicado al amplio mundo del control automático y la supervisión de sistemas.
El objetivo principal del SIC es contribuir a la competitividad de nuestras empresas y el conocimiento científico y técnico. Los investigadores del SIC describen los sistemas dinámicos mediante modelos matemáticos, analizan dinámicamente su comportamiento en dominio temporal y frecuencial, localizan de forma óptima sensores, diseñan sistemas de control avanzados (controladores predictivos, controladores inteligentes, ...) y desarrollan sistemas de supervisión que optimizan criterios de funcionamiento bajo diversas restricciones con capacidad para predecir, detectar y diagnosticar fallos y con capacidad para crear mecanismos tolerantes a posibles fallos en tiempo real de los sistemas complejos.

El Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes de Control (SIC) es un grupo multidisciplinar de profesores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) -Barcelona Tech dedicado al amplio mundo del control automático y la supervisión de sistemas.
El objetivo principal del SIC es contribuir a la competitividad de nuestras empresas y el conocimiento científico y técnico. Los investigadores del SIC describen los sistemas dinámicos mediante modelos matemáticos, analizan dinámicamente su comportamiento en dominio temporal y frecuencial, localizan de forma óptima sensores, diseñan sistemas de control avanzados (controladores predictivos, controladores inteligentes, ...) y desarrollan sistemas de supervisión que optimizan criterios de funcionamiento bajo diversas restricciones con capacidad para predecir, detectar y diagnosticar fallos y con capacidad para crear mecanismos tolerantes a posibles fallos en tiempo real de los sistemas complejos.

Recent Submissions

View more