L'àmbit d'actuació del Grup de Recerca CELBIOTECH engloba les temàtiques relacionades amb l'enginyeria i biotecnologia de materials lignocel·lulòsics i paperers. En concret, se centra en la manipulació i modificació de compostos del sector de la cel·lulosa i el paper i en l'aprofitament i conversió de la biomassa, per a l'obtenció de nous materials, fibres o productes amb noves propietats. Es fa especial èmfasi en els aspectes mediambientals i energètics amb la finalitat d'orientar-se en el concepte de la biorefineria i la sostenibilitat dels processos.
Entre els objectius en els quals es treballa està el desenvolupament i l'aplicació de la biotecnologia per a l'obtenció de productes cel·lulòsics d'alt valor afegit, com podrien ser els papers bioactius o altres productes, que permetin substituir materials existents en el mercat i menys sostenibles. Una altra línia de treball està enfocada en l'obtenció de micro i/o nanofibres cel·lulòsiques a partir de mètodes biotecnològics, de menor consum energètic i més respectuosos amb el medi ambient. Paral·lelament també es treballa en l'aprofitament integral de materials renovables (cel·lulosa, lignina i hemicel·luloses) o de subproductes de processos de tractament de material lignocel·lulòsic, per a la obtenció de bioproductes. Una altra de les temàtiques és el desenvolupament de biomaterials cel·lulòsics pel sector de l'embalatge (packaging) d'aliments peribles amb la finalitat d'augmentar-ne la durabilitat mantenint-ne la qualitat, perquè el processament i distribució d'aliments sigui més sostenible i poder fer més competitiu el sector de l'alimentació entre d'altres.

El ámbito de actuación del Grupo de Investigación CELBIOTECH engloba las temáticas relacionadas con la ingeniería y biotecnología de materiales lignocelulósicos y papeleros. En concreto, se centra en la manipulación y modificación de compuestos del sector de la celulosa y el papel y en el aprovechamiento y conversión de la biomasa, para la obtención de nuevos materiales, fibras o productos con nuevas propiedades. Se hace especial énfasis en los aspectos medioambientales y energéticos con el fin de orientarse en el concepto de la biorefinería y la sostenibilidad de los procesos.
Entre los objetivos en los que se trabaja está el desarrollo y la aplicación de la biotecnología para la obtención de productos celulósicos de alto valor añadido, como podrían ser los papeles bioactivos u otros productos, que permitan sustituir materiales existentes en el mercado y menos sostenibles. Otra línea de trabajo está enfocada en la obtención de micro y / o nanofibras celulósicas a partir de métodos biotecnológicos, de menor consumo energético y más respetuosos con el medio ambiente. Paralelamente también se trabaja en el aprovechamiento integral de materiales renovables (celulosa, lignina y hemicelulosas) o de subproductos de procesos de tratamiento de material lignocelulósico, para la obtención de bioproductos. Otra de las temáticas es el desarrollo de biomateriales celulósicos para el sector del embalaje (packaging) de alimentos perecederos con el fin de aumentar su durabilidad manteniendo su calidad, porque el procesamiento y distribución de alimentos sea más sostenible y poder hacer más competitivo el sector de la alimentación entre otros.

The scope of the CELBIOTECH group encompasses engineering and biotechnological research into lignocellulosic and paper materials. Specifically, the group’s work is concerned with the manipulation and modification of materials from cellulose and paper sector, and the exploitation and conversion of their biomass, for the obtainment of new materials, fibres or products with novel properties. The group pays special attention to the environmental and energy-related aspects of Biorefinery and Process Sustainability.
The group’s objectives include the development and application of biotechnological methodologies for the obtainment of cellulose products with a high added value such as bioactive paper to replace existing, less sustainable commercial materials. Also, the group is concerned with the development of cellulose microfibres and nanofibres by using biotechnological, energy-efficient, environmentally benign processes. The group is also interested in the integral exploitation of renewable materials (cellulose, lignin and hemicelluloses) or by products of the processing of lignocellulosic materials for the obtainment of bioproducts, as well as on the development of cellulosic biomaterials for packaging perishables with no loss of quality over extended periods in order to facilitate more sustainable food processing and distribution, and improve competitiveness in the food sector among other.

The scope of the CELBIOTECH group encompasses engineering and biotechnological research into lignocellulosic and paper materials. Specifically, the group’s work is concerned with the manipulation and modification of materials from cellulose and paper sector, and the exploitation and conversion of their biomass, for the obtainment of new materials, fibres or products with novel properties. The group pays special attention to the environmental and energy-related aspects of Biorefinery and Process Sustainability.
The group’s objectives include the development and application of biotechnological methodologies for the obtainment of cellulose products with a high added value such as bioactive paper to replace existing, less sustainable commercial materials. Also, the group is concerned with the development of cellulose microfibres and nanofibres by using biotechnological, energy-efficient, environmentally benign processes. The group is also interested in the integral exploitation of renewable materials (cellulose, lignin and hemicelluloses) or by products of the processing of lignocellulosic materials for the obtainment of bioproducts, as well as on the development of cellulosic biomaterials for packaging perishables with no loss of quality over extended periods in order to facilitate more sustainable food processing and distribution, and improve competitiveness in the food sector among other.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Recerca i tecnologia en enginyeria gràfica i disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya 

  García Carrillo, Àgueda; Ramos Cabal, Alba; Datas Medina, Alejandro; Sureda Carbonell, Bàrbara; Faura López de Haro, Bernat; del Cañizo Nadal, Carlos; Valls Vidal, Cristina; Hernández Díaz, David; Mestres Domenech, Francesc; Bermúdez Rodríguez, Francisco; Hernández Abad, Francisco; Peña Andrés, Javier; Ivern Cacho, Jordi; Lapaz Castillo, José Luís; Ibáñez García, José María; Roncero Vivero, María Blanca; López Membrilla, Manuel; Alcaraz Sendra, Olga; Cusola Aumedes, Oriol; Rojas, Orlando J.; Farrerons Vidal, Óscar; Villar Ribera, Ricardo Alberto; Balta Salvador, Roso; Castro de Losada, Rubén de; Hernández Abad, Vicente (OmniaScience, 2020-03-02)
  Book
  Open Access
  Els temps canvien cada vegada més ràpidament, i a la universitat això encara es nota més. L’històric departament d‘Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) de la Universitat Politècnica de Catalunya, garant d’una docència ...
 • Bacterial cellulose matrices to develop enzymatically active paper 

  Buruaga Ramiro, Carolina; Valenzuela, Susana V.; Valls Vidal, Cristina; Roncero Vivero, María Blanca; Javier Pastor, F.I.; Diaz Lucea, M. Pilar; Martínez Martínez, Josefina (2020-01-31)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  This work studies the suitability of bacterial cellulose (BC) matrices to prepare enzymatically active nanocomposites, in a framework of more environmentally friendly methodologies. After BC production and purification, ...
 • Lignin particles for multifunctional membranes, antioxidative microfiltration, patterning and 3D structuring 

  Cusola Aumedes, Oriol; Rojas, Orlando J.; Roncero Vivero, María Blanca (2019-11-08)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  We introduce a new type of particle-based membrane based on the combination of lignin particles (LPs) and cellulose nanofibrils (CNF), the latter of which are introduced in small volume fractions to act as networking and ...
 • Laccase/TEMPO-mediated bacterial cellulose functionalization: production of paper-silver nanoparticles composite with antimicrobial activity 

  Morena Gatius, Ángela Gala; Roncero Vivero, María Blanca; Valenzuela, Susana V.; Valls Vidal, Cristina; Vidal Lluciá, Teresa; Javier Pastor, F.I.; Diaz Lucea, M. Pilar; Martínez Martínez, Josefina (2019-01-01)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Bacterial cellulose (BC) was functionalized applying the Laccase/TEMPO oxidative treatment, leading to a five-fold increase of the concentration of carboxyl groups. Paper produced with this cellulose showed improved ...
 • A straightforward bioprocess for a cleaner paper decolorization 

  Valls Vidal, Cristina; Cusola Aumedes, Oriol; Vidal Lluciá, Teresa; Torres López, Antonio Luis; Roncero Vivero, María Blanca (2019-07-17)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  A new biotechnological sequence for decolorizing red and black colored paper was developed to reduce the environmental impact of the chemicals used in paper recycling processes. Commercially available low-redox potential ...
 • Assessing the enzymatic effects of cellulases and LPMO in improving mechanical fibrillation of cotton linters 

  Valls Vidal, Cristina; Pastor Blasco, Francisco Ignacio Javier; Roncero Vivero, María Blanca; Vidal Lluciá, Teresa; Diaz Lucea, M. Pilar; Martinez Soler, Josefina; Valenzuela, Susana V. (2019-06-26)
  Article
  Open Access
  Background: The increasing interest in replacing petroleum-based products by more sustainable materials in the packaging sector gives relevance to cellulose as a biodegradable natural resource. Moreover, its properties can ...
 • Enhanced fully cellulose based forward and reverse blood typing assay 

  Casals Terré, Jasmina; Farré Lladós, Josep; López Martínez, Joan Antoni; Vidal Lluciá, Teresa; Roncero Vivero, María Blanca (2019-05-07)
  Article
  Open Access
  This study presents an enhanced paper-based analytical device (PAD) for forward and reverse group blood typing. The proposed PAD uses a novel methodology, which provides highly reliable results on a fully cellulose based ...
 • Microbial cellulose from a komagataeibacter intermedius strain isolated from commercial wine vinegar 

  Fernández Santos, Julia; Morena, A. Gala; Valenzuela Mayorga, Susana Valeria; Pastor Blasco, Francisco Ignacio Javier; Diaz Lucea, M. Pilar; Martinez, Josefina (2019-02-21)
  Article
  Open Access
  In this study a new bacterial cellulose (BC) producer isolated from commercial vinegar is identified as Komagataeibacter intermedius JF2 based on the examination of general taxonomical characteristics, 16S rDNA sequence ...
 • Potencial de la celulosa en la construcción de nuevos materiales 

  Vidal Lluciá, Teresa; Torres López, Antonio Luis; Valls Vidal, Cristina; Cusola Aumedes, Oriol; López Martínez, Joan Antoni; Fernández Santos, Julia; Clemente Escuin, Antonio; Roncero Vivero, María Blanca; Casals Terré, Jasmina; Farré Lladós, Josep (2019)
  Conference report
  Open Access
  Actualmente, más de una tercera parte de los tipos de papeles que hoy empleamos son para nuevos usos que hace diez años no existían. Además, la demanda creciente de productos basados en materias primas renovables y la ...
 • Differential activity of lytic polysaccharide monooxygenases on celluloses of different crystallinity. Effectiveness in the sustainable production of cellulose nanofibrils 

  Valenzuela, Susana V.; Valls Vidal, Cristina; Schink, Viviane; Sanchez, Daniel; Roncero Vivero, María Blanca; Diaz Lucea, M. Pilar; Martinez, Josefina; Javier Pastor, F.I. (2019-03-01)
  Article
  Open Access
  A series of cellulosic substrates has been produced, treated with lytic polysaccharide monooxygenase (LPMO) from Streptomyces ambofaciens (SamLPMO10C), and analyzed by high performance anion exchange chromatography (HPAEC) ...
 • Novel applications of nonwood cellulose for blood typing assays 

  Casals Terré, Jasmina; Farré Lladós, Josep; Zuñiga, Allinson; Roncero Vivero, María Blanca; Vidal Lluciá, Teresa (2018-10-03)
  Article
  Open Access
  Paper-based microfluidics devices can create a new healthcare model. Cellulose is carbohydrate polymer biocompatible and hydrophilic. These characteristics enhance the development of user-friendly diagnostic devices, but ...
 • Bacterial cellulose for increasing barrier properties of paper products 

  Fillat Latorre, Amanda; Martinez, Josefina; Valls Vidal, Cristina; Cusola Aumedes, Oriol; Roncero Vivero, María Blanca; Vidal Lluciá, Teresa; Valenzuela, Susana V.; Diaz Lucea, M. Pilar; Pastor Blasco, Francisco Ignacio Javier (2018-08-07)
  Article
  Open Access
  Bacterial cellulose was combined with wood cellulose papers in order to obtain biomaterials with increased barrier properties. For this purpose, different parameters were assessed: two producing bacterial strains ...

View more