L'àmbit d'actuació del Grup de Recerca CELBIOTECH engloba les temàtiques relacionades amb l'Enginyeria i Biotecnologia de Materials Lignocel·lulòsics i Paperers. En concret, es centra en la manipulació i modificació de compostos del sector de la cel·lulosa i el paper i en l'aprofitament i conversió de la biomassa, per a l'obtenció de nous materials, fibres o productes amb noves propietats. Es fa especial èmfasi en els aspectes mediambientals i energètics amb la finalitat d'orientar-se en el concepte de la Biorefineria i la Sostenibilitat dels processos.
Entre els objectius en els quals es treballa està el desenvolupament i l'aplicació de la biotecnologia per a l'obtenció de productes cel·lulòsics d'alt valor afegit, com podrien ser els papers bioactius o altres productes, que permetin substituir materials existents en el mercat i menys sostenibles. Una altra línia de treball està enfocada en l'obtenció de micro i/o nanofibres cel·lulòsiques a partir de mètodes biotecnològics, de menor consum energètic i més respectuosos amb el medi ambient. Paral·lelament també es treballa en l'aprofitament integral de materials renovables (cel·lulosa, lignina i hemicel·luloses) o de subproductes de processos de tractament de material lignocel·lulòsic, per a la obtenció de bioproductes. Una altra de les temàtiques és el desenvolupament de biomaterials cel·lulòsics pel sector de l'embalatge (packaging) d'aliments peribles amb la finalitat d'augmentar-ne la seva durabilitat mantenint-ne la qualitat, per a que el processament i distribució d'aliments sigui més sostenible i poder fer més competitiu el sector de l'alimentació entre d'altres.

http://futur.upc.edu/CELBIOTECH

The scope of the CELBIOTECH group encompasses engineering and biotechnological research into lignocellulosic and paper materials. Specifically, the group’s work is concerned with the manipulation and modification of materials from cellulose and paper sector, and the exploitation and conversion of their biomass, for the obtainment of new materials, fibres or products with novel properties. The group pays special attention to the environmental and energy-related aspects of Biorefinery and Process Sustainability.
The group’s objectives include the development and application of biotechnological methodologies for the obtainment of cellulose products with a high added value such as bioactive paper to replace existing, less sustainable commercial materials. Also, the group is concerned with the development of cellulose microfibres and nanofibres by using biotechnological, energy-efficient, environmentally benign processes. The group is also interested in the integral exploitation of renewable materials (cellulose, lignin and hemicelluloses) or by products of the processing of lignocellulosic materials for the obtainment of bioproducts, as well as on the development of cellulosic biomaterials for packaging perishables with no loss of quality over extended periods in order to facilitate more sustainable food processing and distribution, and improve competitiveness in the food sector among other.

http://futur.upc.edu/CELBIOTECH

The scope of the CELBIOTECH group encompasses engineering and biotechnological research into lignocellulosic and paper materials. Specifically, the group’s work is concerned with the manipulation and modification of materials from cellulose and paper sector, and the exploitation and conversion of their biomass, for the obtainment of new materials, fibres or products with novel properties. The group pays special attention to the environmental and energy-related aspects of Biorefinery and Process Sustainability.
The group’s objectives include the development and application of biotechnological methodologies for the obtainment of cellulose products with a high added value such as bioactive paper to replace existing, less sustainable commercial materials. Also, the group is concerned with the development of cellulose microfibres and nanofibres by using biotechnological, energy-efficient, environmentally benign processes. The group is also interested in the integral exploitation of renewable materials (cellulose, lignin and hemicelluloses) or by products of the processing of lignocellulosic materials for the obtainment of bioproducts, as well as on the development of cellulosic biomaterials for packaging perishables with no loss of quality over extended periods in order to facilitate more sustainable food processing and distribution, and improve competitiveness in the food sector among other.

http://futur.upc.edu/CELBIOTECH

Enviaments recents

Mostra'n més