L'àmbit d'actuació del Grup de Recerca CELBIOTECH engloba les temàtiques relacionades amb l'enginyeria i biotecnologia de materials lignocel·lulòsics i paperers. En concret, se centra en la manipulació i modificació de compostos del sector de la cel·lulosa i el paper i en l'aprofitament i conversió de la biomassa, per a l'obtenció de nous materials, fibres o productes amb noves propietats. Es fa especial èmfasi en els aspectes mediambientals i energètics amb la finalitat d'orientar-se en el concepte de la biorefineria i la sostenibilitat dels processos.
Entre els objectius en els quals es treballa està el desenvolupament i l'aplicació de la biotecnologia per a l'obtenció de productes cel·lulòsics d'alt valor afegit, com podrien ser els papers bioactius o altres productes, que permetin substituir materials existents en el mercat i menys sostenibles. Una altra línia de treball està enfocada en l'obtenció de micro i/o nanofibres cel·lulòsiques a partir de mètodes biotecnològics, de menor consum energètic i més respectuosos amb el medi ambient. Paral·lelament també es treballa en l'aprofitament integral de materials renovables (cel·lulosa, lignina i hemicel·luloses) o de subproductes de processos de tractament de material lignocel·lulòsic, per a la obtenció de bioproductes. Una altra de les temàtiques és el desenvolupament de biomaterials cel·lulòsics pel sector de l'embalatge (packaging) d'aliments peribles amb la finalitat d'augmentar-ne la durabilitat mantenint-ne la qualitat, perquè el processament i distribució d'aliments sigui més sostenible i poder fer més competitiu el sector de l'alimentació entre d'altres.

El ámbito de actuación del Grupo de Investigación CELBIOTECH engloba las temáticas relacionadas con la ingeniería y biotecnología de materiales lignocelulósicos y papeleros. En concreto, se centra en la manipulación y modificación de compuestos del sector de la celulosa y el papel y en el aprovechamiento y conversión de la biomasa, para la obtención de nuevos materiales, fibras o productos con nuevas propiedades. Se hace especial énfasis en los aspectos medioambientales y energéticos con el fin de orientarse en el concepto de la biorefinería y la sostenibilidad de los procesos.
Entre los objetivos en los que se trabaja está el desarrollo y la aplicación de la biotecnología para la obtención de productos celulósicos de alto valor añadido, como podrían ser los papeles bioactivos u otros productos, que permitan sustituir materiales existentes en el mercado y menos sostenibles. Otra línea de trabajo está enfocada en la obtención de micro y / o nanofibras celulósicas a partir de métodos biotecnológicos, de menor consumo energético y más respetuosos con el medio ambiente. Paralelamente también se trabaja en el aprovechamiento integral de materiales renovables (celulosa, lignina y hemicelulosas) o de subproductos de procesos de tratamiento de material lignocelulósico, para la obtención de bioproductos. Otra de las temáticas es el desarrollo de biomateriales celulósicos para el sector del embalaje (packaging) de alimentos perecederos con el fin de aumentar su durabilidad manteniendo su calidad, porque el procesamiento y distribución de alimentos sea más sostenible y poder hacer más competitivo el sector de la alimentación entre otros.

The scope of the CELBIOTECH group encompasses engineering and biotechnological research into lignocellulosic and paper materials. Specifically, the group’s work is concerned with the manipulation and modification of materials from cellulose and paper sector, and the exploitation and conversion of their biomass, for the obtainment of new materials, fibres or products with novel properties. The group pays special attention to the environmental and energy-related aspects of Biorefinery and Process Sustainability.
The group’s objectives include the development and application of biotechnological methodologies for the obtainment of cellulose products with a high added value such as bioactive paper to replace existing, less sustainable commercial materials. Also, the group is concerned with the development of cellulose microfibres and nanofibres by using biotechnological, energy-efficient, environmentally benign processes. The group is also interested in the integral exploitation of renewable materials (cellulose, lignin and hemicelluloses) or by products of the processing of lignocellulosic materials for the obtainment of bioproducts, as well as on the development of cellulosic biomaterials for packaging perishables with no loss of quality over extended periods in order to facilitate more sustainable food processing and distribution, and improve competitiveness in the food sector among other.

The scope of the CELBIOTECH group encompasses engineering and biotechnological research into lignocellulosic and paper materials. Specifically, the group’s work is concerned with the manipulation and modification of materials from cellulose and paper sector, and the exploitation and conversion of their biomass, for the obtainment of new materials, fibres or products with novel properties. The group pays special attention to the environmental and energy-related aspects of Biorefinery and Process Sustainability.
The group’s objectives include the development and application of biotechnological methodologies for the obtainment of cellulose products with a high added value such as bioactive paper to replace existing, less sustainable commercial materials. Also, the group is concerned with the development of cellulose microfibres and nanofibres by using biotechnological, energy-efficient, environmentally benign processes. The group is also interested in the integral exploitation of renewable materials (cellulose, lignin and hemicelluloses) or by products of the processing of lignocellulosic materials for the obtainment of bioproducts, as well as on the development of cellulosic biomaterials for packaging perishables with no loss of quality over extended periods in order to facilitate more sustainable food processing and distribution, and improve competitiveness in the food sector among other.

Recent Submissions

 • Ionic liquids-assisted bioconversion of lignocellulosic biomass for the development of value-added products 

  Amini, Elahe; Valls Vidal, Cristina; Roncero Vivero, María Blanca (2021-10-11)
  Article
  Open Access
  Lignocellulosic biomass is the most abundant renewable and inexpensive source that can be used to produce biofuels and bioproducts. One of the major limitations of biomass valorisation is its recalcitrance to an efficient ...
 • Improving filmogenic and barrier properties of nanocellulose films by addition of biodegradable plasticizers 

  Fernández Santos, Julia; Valls Vidal, Cristina; Cusola Aumedes, Oriol; Roncero Vivero, María Blanca (2021-07-14)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Cellulose nanocrystals (CNCs) were mixed with various additives to obtain films with good barrier and mechanical properties as replacements for petroleum-based plastics. The influence of different doses of additives including ...
 • Antimicrobial lightweight materials and components 

  Morena Gatius, Ángela Gala; Ferreres Cabanes, Guillem; Ivanova, Kristina Dimitrova; Pérez Rafael, Silvia; Tzanov, Tzanko (Elsevier, 2020-12-02)
  Part of book or chapter of book
  Restricted access - publisher's policy
  Lightweight materials and components have gained remarkable scientific and technological importance in the recent times as the main drivers of innovation. They are finding widespread use across all industry sectors to ...
 • New packaging in the digital era. El nuevo packaging en la era digital 

  Escursell Martínez, Silvia; Scivoli, Laura; Tornos, Francisco (Mercacei, 2020)
  Part of book or chapter of book
  Restricted access - publisher's policy
 • Sustainability in e-commerce packaging: a review 

  Escursell Martínez, Silvia; Llorach Massana, Pere; Roncero Vivero, María Blanca (2020-09-23)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Online purchasing, and hence e-commerce packaging production and use, have grown steadily in recent years, and so has their environmental impact as a result. This paper reviews the evolution of packaging over the last ...
 • Development of an antimicrobial bioactive paper made from bacterial cellulose 

  Buruaga Ramiro, Carolina; Valenzuela, Susana V.; Valls Vidal, Cristina; Roncero Vivero, María Blanca; Javier Pastor, F.I.; Diaz Lucea, M. Pilar; Martinez Soler, Josefina (2020-09-01)
  Article
  Open Access
  Bacterial cellulose (BC) has emerged as an attractive adsorptive material for antimicrobial agents due to its fine network structure, its large surface area, and its high porosity. In the present study, BC paper was first ...
 • Bacterial cellulose-chitosan paper with antimicrobial and antioxidant activities 

  Cabañas Romero, L. Verónica; Valls Vidal, Cristina; Valenzuela, Susana V.; Roncero Vivero, María Blanca; Javier Pastor, F.I.; Diaz Lucea, M. Pilar; Martínez Martínez, Josefina (2020-03-12)
  Article
  Open Access
  The production of paper-based bacterial cellulose-chitosan (BC-Ch) nanocomposites was accomplished following two different approaches. In the first, BC paper sheets were produced and then immersed in an aqueous solution ...
 • Nanofibrillar networks enable universal assembly of superstructured particle constructs 

  Mattos, Bruno D.; Tardy, Blaise L.; Greca, Luiz G.; Kämäräinen, Tero; Xiang, Wenchao; Cusola Aumedes, Oriol; Magalhães, Washington; J.Rojas, Orlando (2020-05-08)
  Article
  Open Access
  Superstructured colloidal materials exploit the synergies between components to develop new or enhanced functions. Cohesion is a primary requirement for scaling up these assemblies into bulk materials, and it has only been ...
 • Elucidating the chemical nature of laccase-modified alkyl gallates 

  Cusola Aumedes, Oriol; Valls Vidal, Cristina; Vidal Lluciá, Teresa; Roncero Vivero, María Blanca (2020-06-12)
  Article
  Open Access
  In the first part of the present work, relevant findings concerning the laccase (Lacc) activation of alkyl gallates, and its implementation in developing hydrophobic properties on cellulose-based substrates are reported. ...
 • Recerca i tecnologia en enginyeria gràfica i disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya 

  García Carrillo, Àgueda; Ramos Cabal, Alba; Datas Medina, Alejandro; Sureda Carbonell, Bàrbara; Faura López de Haro, Bernat; del Cañizo Nadal, Carlos; Valls Vidal, Cristina; Hernández Díaz, David; Mestres Domenech, Francesc; Bermúdez Rodríguez, Francisco; Hernández Abad, Francisco; Peña Andrés, Javier; Ivern Cacho, Jordi; Lapaz Castillo, José Luís; Ibáñez García, José María; Roncero Vivero, María Blanca; López Membrilla, Manuel; Alcaraz Sendra, Olga; Cusola Aumedes, Oriol; Rojas, Orlando J.; Farrerons Vidal, Óscar; Villar Ribera, Ricardo Alberto; Balta Salvador, Roso; Castro de Losada, Rubén de; Hernández Abad, Vicente (OmniaScience, 2020-03-02)
  Book
  Open Access
  Els temps canvien cada vegada més ràpidament, i a la universitat això encara es nota més. L’històric departament d‘Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) de la Universitat Politècnica de Catalunya, garant d’una docència ...
 • Bacterial cellulose matrices to develop enzymatically active paper 

  Buruaga Ramiro, Carolina; Valenzuela, Susana V.; Valls Vidal, Cristina; Roncero Vivero, María Blanca; Javier Pastor, F.I.; Diaz Lucea, M. Pilar; Martínez Martínez, Josefina (2020-01-31)
  Article
  Open Access
  This work studies the suitability of bacterial cellulose (BC) matrices to prepare enzymatically active nanocomposites, in a framework of more environmentally friendly methodologies. After BC production and purification, ...
 • Lignin particles for multifunctional membranes, antioxidative microfiltration, patterning and 3D structuring 

  Cusola Aumedes, Oriol; Rojas, Orlando J.; Roncero Vivero, María Blanca (2019-11-08)
  Article
  Open Access
  We introduce a new type of particle-based membrane based on the combination of lignin particles (LPs) and cellulose nanofibrils (CNF), the latter of which are introduced in small volume fractions to act as networking and ...

View more