El grup de recerca té el propòsit de realitzar una sèrie d'estudis específics sobre obres i textos d'Arquitectura i d'Art. Es proposa generar publicacions i monografies d'edificis referents de l'Arquitectura que serveixin de suport docent en el grau i màster dels estudis.
Es proposa recuperar textos inèdits o esgotats, i documentació gràfica original.

http://futur.upc.edu/PAB

El grupo de investigación tieneel propósito de realizar una serie de estudios específicos sobre obras y textos de Arquitectura y de Arte. Se propone generar publicaciones y monografías de edificios referentes de la Arquitectura que sirvan de apoyo docente en el grado y master de los estudios.
Se propone recuperar textos inédito o agotados junto a documentación gráfica original.

http://futur.upc.edu/PAB

The research group's purpose is to estudy and work on Architectural and Art projects and texts. Its purpose is to generate monographic publications on buildings and texts support in the degree studies and master.
The object is to work with unpublished or forgotten text and with original graphic documentation.

http://futur.upc.edu/PAB

The research group's purpose is to estudy and work on Architectural and Art projects and texts. Its purpose is to generate monographic publications on buildings and texts support in the degree studies and master.
The object is to work with unpublished or forgotten text and with original graphic documentation.

http://futur.upc.edu/PAB

Recent Submissions

View more