VISIÓ: La societat tendeix cap a un mapa energètic diversificat amb sistemes eficients de generació, transformació, transport i distribució d’energia, on les energies verdes tindran un paper rellevant.
MISSIÓ: Desenvolupar sistemes tèrmics que permetin un creixement sostenible, minimitzant el consum i l’impacte de les energies convencionals.
OBJECTIU: Esdevenir un grup de referència en el desenvolupament de sistemes tèrmics eficients i basats en l’ús d’energies verdes, combinant la formació d’especialistes, desenvolupament de recerca bàsica, i la transferència de coneixement i tecnologia a la societat.

VISIÓN: La sociedad tiende hacia un mapa energético diversificado con sistemas eficientes de generación, transformación, transporte y distribución de energía, donde las energías verdes tendrán un papel relevante.
MISIÓN: Desarrollar sistemas térmicos que permitan un crecimiento sostenible, minimizando el consumo y el impacto de las energías convencionales.
OBJETIVO: Ser un grupo de referencia en el desarrollo de sistemas térmicos eficientes y basados en el uso de energías verdes, combinando la formación de especialistas, el desarrollo de investigación básica, y la transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad.

VISION: The energetic map in the following decades will be characterized by the combination of multiple energetic sources, the use of efficient energy production, transport and distribution systems, and a relevant use of green energies.
MISSION: Development thermal systems assuring a sustainable growth, by means of increased efficiencies and use of green energies.
GOAL: Become a leading group in the development of efficient and green thermal systems, by training professionals and specialists, developing basic research, and transferring know-how and technology to our society.

VISION: The energetic map in the following decades will be characterized by the combination of multiple energetic sources, the use of efficient energy production, transport and distribution systems, and a relevant use of green energies.
MISSION: Development thermal systems assuring a sustainable growth, by means of increased efficiencies and use of green energies.
GOAL: Become a leading group in the development of efficient and green thermal systems, by training professionals and specialists, developing basic research, and transferring know-how and technology to our society.

Recent Submissions

View more