El grup d’Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) és un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i una de les set arees del Centre de Recerca d’Enginyeria Biomèdica (CREB). La missió del Grup és doble. En primer lloc, desenvolupem models biomecànics multicèntrics per analitzar i simular la dinàmica del moviment humà per a aplicacions clíniques i esportives. En segon lloc, a partir dels models anteriors, dissenyem i construïm dispositius robòtics personalitzats que milloren el moviment humà i la neurorehabilitació. El grup disposa d'un laboratori d'anàlisi de moviment d'última generació que inclou un sistema de captura de moviment, plaques de força, electromiografia (EMG) i un sistema de mesurament de la pressió en el calçat. Els projectes actuals se centren en el desenvolupament d'exoesquelets robòtics de les extremitats inferiors per ajudar les persones lesionades de la medul·la espinal, així com en l'anàlisi del moviment humà per avaluar els resultats de les intervencions clíniques i els tractaments. El laboratori també fa recerca sobre altres temes fonamentals de l'enginyeria mecànica.

El Laboratorio de Ingeniería Biomecánica (BIOMEC) es un grupo de investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y una de las siete áreas del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB). La misión del laboratorio es doble. Primero, desarrollamos modelos biomecánicos multicuerpo para analizar y simular la dinámica del movimiento humano para aplicaciones clínicas y deportivas. En segundo lugar, en base a los modelos anteriores, diseñamos y construimos dispositivos robóticos personalizados que mejoran el movimiento humano y la neurorrehabilitación. El grupo cuenta con un laboratorio de análisis de movimiento de última generación que comprende un sistema de captura de movimiento, placas de fuerza, electromiografía (EMG) y un sistema de medición de presión en el zapato. Los proyectos actuales se centran en el desarrollo de exoesqueletos robóticos de extremidades inferiores para ayudar a las personas lesionadas de la médula espinal, así como en el análisis del movimiento humano para evaluar los resultados de las intervenciones clínicas y los tratamientos. El laboratorio también investiga otros temas fundamentales de la ingeniería mecánica.

The Biomechanical Engineering Lab (BIOMEC) is a research group of the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) and one of the seven areas of the Research Centre for Biomedical Engineering (CREB). The mission of the lab is twofold. First, we develop multibody biomechanical models to analyse and simulate the dynamics of human movement for clinical and sport applications. Second, based on the previous models, we design and build personalized robotic devices that enhance human movement and neurorehabilitation. The group has a state-of-the-art motion analysis laboratory comprising a motion capture system, force plates, electromyography (EMG) and an in-shoe pressure measurement system. Current projects focus on the development of lower limb robotic exoskeletons to assist spinal cord injured subjects, as well as on the analysis of human movement to assess the outcomes of clinical interventions and treatments. The lab also does research on other fundamental topics of mechanical engineering.

The Biomechanical Engineering Lab (BIOMEC) is a research group of the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) and one of the seven areas of the Research Centre for Biomedical Engineering (CREB). The mission of the lab is twofold. First, we develop multibody biomechanical models to analyse and simulate the dynamics of human movement for clinical and sport applications. Second, based on the previous models, we design and build personalized robotic devices that enhance human movement and neurorehabilitation. The group has a state-of-the-art motion analysis laboratory comprising a motion capture system, force plates, electromyography (EMG) and an in-shoe pressure measurement system. Current projects focus on the development of lower limb robotic exoskeletons to assist spinal cord injured subjects, as well as on the analysis of human movement to assess the outcomes of clinical interventions and treatments. The lab also does research on other fundamental topics of mechanical engineering.

Recent Submissions

View more