El grup de recerca de tractament biològic de contaminants gasosos i olors de la UPC, ha esdevingut en els darrers anys un referent pel que fa a l’aplicació de tècniques biològiques per solucionar un ampli ventall de problemàtiques ambientals. Així, el grup ja posseeix una extensa experiència en l’ús de biofiltres pel tractament de diferents tipus de contaminants gasosos orgànics i inorgànics així com en la caracterització d’aquests dispositius tant des d’un punt de vista teòric (modelització avançada mitjançant tècniques CFD) com pràctic (disseny i construcció de plantes pilot, tècniques respiromètriques, monitoratge de biopel•lícules mitjançant microsensors dissenyats ad hoc, entre d’altres). El grup té àmplia experiència en la gestió de projectes públics i privats i, en general, en la transferència de coneixement. Recentment, el grup ha endegat una línia de recerca relacionada amb la recuperació de metalls valuosos de deixalles electròniques mitjançant microorganismes.

El grupo de investigación de Tratamiento Biológico de Contaminantes Gaseosos y Olores de la UPC, se ha convertido en los últimos años en un referente en cuanto a la aplicación de técnicas biológicas para solucionar un amplio abanico de problemáticas ambientales. Así, el grupo ya posee una extensa experiencia en el uso de biofiltros para el tratamiento de diferentes tipos de contaminantes gaseosos orgánicos e inorgánicos así como en la caracterización de estos dispositivos tanto desde un punto de vista teórico (modelización avanzada mediante técnicas CFD ) como práctico (diseño y construcción de plantas piloto, técnicas respirométricas, monitorización de biopelículas mediante microsensores diseñados ad hoc, entre otros). El grupo tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos públicos y privados y, en general, en la transferencia de conocimiento. Recientemente, el grupo ha iniciado una línea de investigación relacionada con la recuperación de metales valiosos de desechos electrónicos mediante microorganismos.

El grupo de investigación de Tratamiento Biológico de Contaminantes Gaseosos y Olores de la UPC, se ha convertido en los últimos años en un referente en cuanto a la aplicación de técnicas biológicas para solucionar un amplio abanico de problemáticas ambientales. Así, el grupo ya posee una extensa experiencia en el uso de biofiltros para el tratamiento de diferentes tipos de contaminantes gaseosos orgánicos e inorgánicos así como en la caracterización de estos dispositivos tanto desde un punto de vista teórico (modelización avanzada mediante técnicas CFD ) como práctico (diseño y construcción de plantas piloto, técnicas respirométricas, monitorización de biopelículas mediante microsensores diseñados ad hoc, entre otros). El grupo tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos públicos y privados y, en general, en la transferencia de conocimiento. Recientemente, el grupo ha iniciado una línea de investigación relacionada con la recuperación de metales valiosos de desechos electrónicos mediante microorganismos.

El grupo de investigación de Tratamiento Biológico de Contaminantes Gaseosos y Olores de la UPC, se ha convertido en los últimos años en un referente en cuanto a la aplicación de técnicas biológicas para solucionar un amplio abanico de problemáticas ambientales. Así, el grupo ya posee una extensa experiencia en el uso de biofiltros para el tratamiento de diferentes tipos de contaminantes gaseosos orgánicos e inorgánicos así como en la caracterización de estos dispositivos tanto desde un punto de vista teórico (modelización avanzada mediante técnicas CFD ) como práctico (diseño y construcción de plantas piloto, técnicas respirométricas, monitorización de biopelículas mediante microsensores diseñados ad hoc, entre otros). El grupo tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos públicos y privados y, en general, en la transferencia de conocimiento. Recientemente, el grupo ha iniciado una línea de investigación relacionada con la recuperación de metales valiosos de desechos electrónicos mediante microorganismos.

Recent Submissions

View more