El grup de recerca Visió, Optometria i Salut (VOS) incorpora investigadors amb perfils i experteses molt diversos, incloent la física i l’òptica aplicada, la psicologia, l’optometria clínica i la salut pública. El denominador comú es troba en l' interès pels aspectes més clínics de les ciències de la visió, desenvolupant recerca amb aplicació immediata a la pràctica clínica diària de l’optometria i a la gestió dels pacients. En aquest sentit, algunes de les línies de treball del VOS giren al voltant de l'estudi de l’aparició, progressió i control de la miopia, de les lents de contacte i superfície ocular, incloent la llàgrima, i l'estudi de les desigualtats en la salut visual poblacional. Part de la recerca del VOS es desenvolupa en el Centre Universitari de la Visió (CUV).

El grupo de investigación Visión, Optometría y Salud (VOS) incorpora investigadores con perfiles y especialización muy diversa, incluyendo la física y la óptica aplicada, la psicología, la optometría clínica y la salud pública. El denominador común radica en el interés por los aspectos más clínicos de las ciencias de la visión, desarrollando investigación con aplicación inmediata a la práctica clínica diaria de la optometría y a la gestión de los pacientes. En este sentido, algunas de las líneas de trabajo del grupo VOS giran alrededor del estudio de la aparición, progresión y control de la miopía, de las lentes de contacto y superficie ocular, incluyendo la lágrima, y el estudio de las desigualdades en salud visual poblacional. Parte de la investigación de VOS se desarrolla en el Centro Universitario de la Visión (CUV).

The Vision, Optometry and Health (VOS) research group, incorporates researchers with very diverse profiles and expertise, including applied physics and optics, psychology, clinical optometry and public health. The common interest are the clinical aspects of the vision sciences, developing applied research to the daily clinical practice of optometry and the management of patients. In this sense, some of the lines of work of the VOS group, revolve around the study of the onset, progression and control of myopia, contact lenses and ocular surface, including tear, and the study of inequalities in visual public health. Part of the search of the VOS is developed in the University Center of the Vision (CUV).

The Vision, Optometry and Health (VOS) research group, incorporates researchers with very diverse profiles and expertise, including applied physics and optics, psychology, clinical optometry and public health. The common interest are the clinical aspects of the vision sciences, developing applied research to the daily clinical practice of optometry and the management of patients. In this sense, some of the lines of work of the VOS group, revolve around the study of the onset, progression and control of myopia, contact lenses and ocular surface, including tear, and the study of inequalities in visual public health. Part of the search of the VOS is developed in the University Center of the Vision (CUV).

Recent Submissions

View more