Modelitzar i resoldre problemes de disseny, direcció i control en la cadena d'operacions productives en diversos sectors industrials, considerant la influència del factor humà i la incertesa sobre la producció. Sota l'enfocament "operacions", investigarem els efectes produïts per: el sistema d'informació, els factors de risc, l'activitat variable dels recursos humans, les variacions de demanda i capacitat.

Modelizar y resolver problemas de diseño, dirección y control en la cadena de operaciones productivas en varios sectores industriales, considerando la influencia del factor humano y la incertidumbre sobre la producción. Bajo el enfoque "operaciones", investigaremos los efectos producidos por: el sistema de información, los factores de riesgo, la actividad variable de los recursos humanos, las variaciones de demanda y la capacidad.

Production Management in Hybrid Workshops: Modeling and solving design, management and control problems in the chain of productive operations in various Industrial Sectors, considering the influence of the Human Factor and the Uncertainty about production. Under the "Operations" approach, we will investigate the effects produced by: the information system, the risk factors, the variable activity of the RRHH, the variations of demand and the capacity

Production Management in Hybrid Workshops: Modeling and solving design, management and control problems in the chain of productive operations in various Industrial Sectors, considering the influence of the Human Factor and the Uncertainty about production. Under the "Operations" approach, we will investigate the effects produced by: the information system, the risk factors, the variable activity of the RRHH, the variations of demand and the capacity

Recent Submissions

View more