Els objectius d'aquest grup de recerca són:

  • Estudiar el comportament dels vegetals en condicions d'estrès
  • Caracteritzar específicament i infraespecíficament els agents biòtics que causen estrès en els vegetals
  • Estudiar la biologia i l’ecologia dels agents biòtics que afecten els vegetals
  • Caracteritzar la resistència d'espècies vegetals en condicions d'estrès biòtiques i abiòtiques
  • Caracteritzar potencials agents de control biològic
  • Dissenyar estratègies de control integrat d'agents nocius
  • Dissenyar noves tècniques d'aplicació de plaguicides químics i biològics

Recent Submissions

View more