Tràfic i planificació de xarxes cel·lulars. Patrons de mobilitat en xarxes cel·lulars i ad-hoc. Algorismes i tècniques de localització. Serveis basats en localització.
Enrutament en xarxes ad-hoc incloent enrutament basat en la localització dels terminals. Xarxes WiFi IEEE 802.11 i WiMax 802.16
Avaluació de xarxes cel·lulars mitjançant eines teoria de cues i simulació.
Aplicació d'eines d'anàlisi matemàtic i teoria de grafs als problemes d'enrutament i mobilitat de xarxes ad-hoc i de sensors (MANET i WSN).
Xarxes cel·lulars de molt petita escala (nanonetworks). Caracterització, codificació i transmissió de la informació.

Xarxes auto organitzades orientades al green networking. Desenvolupament d’algoritmes d’optimització i auto organització enfocats a l’estalvi energètic dels elements que composen la xarxa.

http://futur.upc.edu/GRXCA

Tráfico y planificación en redes celulares. Patrones de movilidad en redes celulares y redes ad-hoc. Algoritmos y técnicas de localización. Servicions basados en localización.
Enrutamiento en redes ad-hoc incluyendo enrutamiento basado en la localización de los terminales. Redes WiFi IEEE 802.11 i WiMax 802.16
Evaluación del desempeño de redes celulares mediante herramientas de teoría de colas y simulación.
Aplicación de herramientas de análisis matemático y teoría de grafos a los problemas de enrutamiento y movilidad en redes ad-hoc y de sensores (MANET i WSN).
Redes celulares de muy pequeña escala (nanonetworks). Caracterización, codificación y transmisión de la información.
Redes auto organizadas orientadas al green networking. Desarrollo de algoritmos de optimización y auto organización enfocados al ahorro energético de los elementos que componen la red.

http://futur.upc.edu/GRXCA

Teletraffic and network planning of cellular networks. Mobility patterns in cellulal and ad-hoc networks. Location algorithms and techniques. Location based services.
Routing in ad-hoc networks including location based routing. WiFi and WiMax networks (802.11 and 802.16).
Performance evaluation of cellular networks through queuing theory and simulation.
Application of mathematical analysis and graph theory to mobility and routing in ad-hoc and sensor networks (MANET i WSN).
Small scale cellular networks (nanonetworks). Characterization, coding and information transmission.
Self organized networks applied to green networking. Development of optimization algorithms and self-organized algorithms aimed to the reduction of the energy consumed by network elements.

http://futur.upc.edu/GRXCA

Teletraffic and network planning of cellular networks. Mobility patterns in cellulal and ad-hoc networks. Location algorithms and techniques. Location based services.
Routing in ad-hoc networks including location based routing. WiFi and WiMax networks (802.11 and 802.16).
Performance evaluation of cellular networks through queuing theory and simulation.
Application of mathematical analysis and graph theory to mobility and routing in ad-hoc and sensor networks (MANET i WSN).
Small scale cellular networks (nanonetworks). Characterization, coding and information transmission.
Self organized networks applied to green networking. Development of optimization algorithms and self-organized algorithms aimed to the reduction of the energy consumed by network elements.

http://futur.upc.edu/GRXCA

Enviaments recents

Mostra'n més