Doble titulació

Recent Submissions

 • Min-max construction of minimal surfaces: A nonlocal approach 

  Florit i Simon, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Connecting the Grad-shafranov reconstruction technique to flux-rope models 

  Jumilla Lorenz, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Goddard Space Flight Center
  La tècnica de reconstrucció de Grad-Shafranov (GSRT) és una metodologia ben establerta basada en una equació fonamental de la magnetohidrodinàmica (MHD). Aquest mètode ha estat àmpliament aplicat en l’anàlisi de cordes de ...
 • Exploration of the internal flux rope current density using a spacecraft constellation 

  Ayora Mexia, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Goddard Space Flight Center
  Durant molts anys la comunitat científica ha estat treballant per entendre millor la topologia i les propietats físiques dels tubs de flux (flux ropes en anglès), car són una de les principals formes en les quals l’activitat ...
 • Study of roots of the Bernstein-Sato polynomial of plane curves 

  Gómez López, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Katholieke Universiteit te Leuven
  En aquest projecte estudiem les arrels del polinomi de Bernstein-Sato en el cas de singularitats de corbes planes. Les arrels del polinomi de Bernstein-Sato estan relacionades amb els pols de la funció zeta complexa a ...
 • Gaussian Process applied to modeling the dynamics of a deformable material 

  Xu Zheng, Ce (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquesta tesi, establirem la base teòrica d'alguns algoritmes de reducció de la dimensionalitat com el GPLVM i la seva aplicació a la reproducció d'una sèrie temporal d'observables amb el GPDM i la seva generalització ...
 • Dicke superradiance in atomic arrays: impact of dimensionality 

  Sierra Garzo, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Columbia University
  Els efectes colectius són un àmbit de creixent interès en l'estudi de les interaccions llum-matèria a nivell quàntic. Aquest treball es centra en un d'aquests efectes conegut com la superradiància de Dicke, en la qual un ...
 • The role of ideal class groups in different branches of algebraic number theory 

  Navarro Travesset, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   McGill University
  En aquesta tesi introduïm la teoria de cossos de classes i en presentem els teoremes principals: el Teorema de Reciprocitat d’Artin, el Teorema del Conductor, i el Teorema d’Existència. Aplicar el Teorema d’Existència al ...
 • Modelling and optimization of THz photoconductive antennas 

  Mas Mendoza, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball, tenim com a objectiu estudiar els processos d’emissió i detecció de THz que es produeixen als substrats fotoconductors. Aquests estan alimentats òpticament per polsos làsers ultracurts o per senyals làser ...
 • String method for the study of nucleation events in multicomponent liquid mixtures 

  Bataller i Umbert, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Princeton University
  La nucleació és un procés molt comú pel qual la separació de fases es dóna en sistemes líquids multicomponents. Els models de camps de fase són habitualment emprats per estudiar la separació de fases, però són insuficients ...
 • Neuronal oscillations level sets for activity constancy: from single neurons to networks 

  Villanueva Benito, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els patrons oscil·latoris neuronals poden estar caracteritzats per un cert nombre d'atributs com la freqüència, l'amplitud, el cicle de treball, els temps característics de transició entre fases silencioses i actives, i ...
 • Galois theory for schemes 

  Velasco Falguera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Concordia University
  En aquest treball presentem la construcció del grup fonamental étale per esquemes connexos. Usant el formalisme de Categories de Galois, demostrem que, donat un esquema connex X, existeix un grup profinit (el grup fonamental ...
 • Aligning books and movies through cross-modal neural networks 

  Hernandez Caralt, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Aquesta tesi explora les millors pràctiques per alinear llibres amb la seva adaptació cinematogràfica utilitzant xarxes neuronals cros-modals. Primer col·lectem dades per la classificació de paràgrafs basada en el seu ...

View more