Doble titulació

Recent Submissions

 • Gaussian Process applied to modeling the dynamics of a deformable material 

  Xu Zheng, Ce (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquesta tesi, establirem la base teòrica d'alguns algoritmes de reducció de la dimensionalitat com el GPLVM i la seva aplicació a la reproducció d'una sèrie temporal d'observables amb el GPDM i la seva generalització ...
 • Dicke superradiance in atomic arrays: impact of dimensionality 

  Sierra Garzo, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Columbia University
  Els efectes colectius són un àmbit de creixent interès en l'estudi de les interaccions llum-matèria a nivell quàntic. Aquest treball es centra en un d'aquests efectes conegut com la superradiància de Dicke, en la qual un ...
 • The role of ideal class groups in different branches of algebraic number theory 

  Navarro Travesset, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   McGill University
  En aquesta tesi introduïm la teoria de cossos de classes i en presentem els teoremes principals: el Teorema de Reciprocitat d’Artin, el Teorema del Conductor, i el Teorema d’Existència. Aplicar el Teorema d’Existència al ...
 • Modelling and optimization of THz photoconductive antennas 

  Mas Mendoza, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball, tenim com a objectiu estudiar els processos d’emissió i detecció de THz que es produeixen als substrats fotoconductors. Aquests estan alimentats òpticament per polsos làsers ultracurts o per senyals làser ...
 • String method for the study of nucleation events in multicomponent liquid mixtures 

  Bataller i Umbert, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Princeton University
  La nucleació és un procés molt comú pel qual la separació de fases es dóna en sistemes líquids multicomponents. Els models de camps de fase són habitualment emprats per estudiar la separació de fases, però són insuficients ...
 • Neuronal oscillations level sets for activity constancy: from single neurons to networks 

  Villanueva Benito, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els patrons oscil·latoris neuronals poden estar caracteritzats per un cert nombre d'atributs com la freqüència, l'amplitud, el cicle de treball, els temps característics de transició entre fases silencioses i actives, i ...
 • Galois theory for schemes 

  Velasco Falguera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Concordia University
  En aquest treball presentem la construcció del grup fonamental étale per esquemes connexos. Usant el formalisme de Categories de Galois, demostrem que, donat un esquema connex X, existeix un grup profinit (el grup fonamental ...
 • Aligning books and movies through cross-modal neural networks 

  Hernandez Caralt, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Aquesta tesi explora les millors pràctiques per alinear llibres amb la seva adaptació cinematogràfica utilitzant xarxes neuronals cros-modals. Primer col·lectem dades per la classificació de paràgrafs basada en el seu ...
 • Hierarchical risk parity: portfolio optimization 

  Mercader Pérez, Mikel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball analitza si el algoritme Hierarchical Risk Parity, un nou mètode d'optimització de carteres, podria funcionar millor que models convencionals en determinats aspectes. En una sèrie de 3 tests fets amb un ...
 • Continued fractions, lattice paths and asymptotics 

  Garrido Pérez, Iñaki (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Technische Universität Wien
  Les fraccions contínues permeten descriure de forma natural les funcions generadores de camins etiquetats en una graella amb alçada fitada. Diversos problemes combinatoris presenten una bijecció natural amb aquests camins ...
 • Bhargava cubes and elliptic curves 

  Oller Riera, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En les seves cèlebres Disquisitiones Arithmeticae, Gauss va descobrir una llei de composició que confereix una estructura de grup al conjunt de classes de formes quadràtiques binàries amb discriminant fixat. Dos segles més ...
 • Optimization for Manhattan's traffic: ridesharing for vehicles for hire 

  Medrano Sáinz, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Technische Universiteit Delft. Department of Cognitive Robotics (CoR)
  Ridesharing es refereix a l’agrupació de diversos passatgers en un mateix vehicle, principalment com a resposta de l’increment del nombre de vehicles i de trànsit, i l'empitjorament de la qualitat de l'aire que ha estat ...

View more