Estudiar, analitzar i solucionar problemes de disseny, planificació i programació en la cadena d'operacions productives i logístiques al sector d'Automoció (des de la recepció de materials fins al producte final) , considerant les influències del factor Humà i de la incertesa de l'Entorn sobre el disseny del sistema productiu i sobre la factibilitat efectiva de plans i de programes de producció . Sota l'enfocament operacions en cadena de subministrament i de transformació, investigarem els efectes produïts pels sistemes de comunicació de l'empresa, la llei, el control dels factors de risc ergonòmic, l'activitat variable dels recursos humans, les variacions del mix de producció i les variacions de la demanda i / o de la capacitat, sobre:

a . Les etapes productives amb estacions en sèrie i en paral·lel que processen tasques homogènies o heterogènies quant a la seva durada.
b . La pluralitat de recursos quant a la seva naturalesa (humans màquines motlles transportadors etc .) , I la modalitat d'assignació d'aquests recursos al producte (utilització, consum, incorporació).
c . Els límits de la capacitat d'emmagatzematge entre etapes, els límits temporals sobre les operacions, els terminis entre operacions successives i els temps post-operatoris i pre-operatoris .
d. La fabricació per lots condicionada per la seqüència dels productes.
i . L'existència de taxes de producció diferents en els elements de la cadena de subministrament i fabricació.
f . Les incidències no controlades i accions controlables sobre el sistema productiu.

http://futur.upc.edu/OPE

Estudiar, analizar y solucionar problemas de diseño, planificación y programación en la cadena de operaciones productivas y logísticas en el sector de Automoción (desde la recepción de materiales hasta el producto final), considerando las influencias del factor Humano y de la incertidumbre del Entorno sobre el diseño del sistema productivo y sobre la factibilidad efectiva de planes y de programas de producción. Bajo el enfoque operaciones en cadena de suministro y de transformación, investigaremos los efectos producidos por los sistemas de comunicación de la empresa, la ley, el control de los factores de riesgo ergonómico, la actividad variable de los recursos humanos, las variaciones del mix de producción y las variaciones de la demanda y/o de la capacidad, sobre:

a. Las etapas productivas con estaciones en serie y en paralelo que procesan tareas homogéneas o heterogéneas en cuanto a su duración.
b. La pluralidad de recursos en cuanto a su naturaleza (humanos, máquinas, moldes, transportadores, etc.), y la modalidad de asignación de estos recursos al producto (utilización, consumo, incorporación).
c. Los límites de la capacidad de almacenamiento entre etapas, los limites temporales sobre las operaciones, los plazos entre operaciones sucesivas y los tiempos post-operatorios y pre-operatorios.
d. La fabricación por lotes condicionada por la secuencia de los productos.
e. La existencia de tasas de producción distintas en los elementos de la cadena de suministro y fabricación.
f. Las incidencias no controladas y acciones controlables sobre el sistema productivo.

http://futur.upc.edu/OPE

Study, analyze and solve problems of design, planning and programming in the chain of production and logistics operations in the sector of automotive (from receipt of materials to final product), considering the influences of the Human Factor and the uncertainty of the Environment on the design of the production system and effective feasibility of plans and production programs. Under the focus chain of supply and transformation operations, will investigate the effects produced by communication systems of the company, law, control of ergonomic risk factors, variable work pace of human resources, variations in the production mix and variations of demand and/or capacity, on:

a. The production stages with stations in series and in parallel with homogeneous or heterogeneous processing times of the tasks.
b. The plurality of resources in terms of their nature (humans, machines, moulds, conveyors, etc.), and the mode of allocation of resources to the product (use, consumption, incorporation).
c. The limits of storage capacity between stages, the limits them time on operations, the time between successive operations and the post-operative and pre-operative times.
d. Existence of different rates of production in the processing and supply chain elements.
e. The non-controlled effects and controllable actions on the production system.

http://futur.upc.edu/OPE

Study, analyze and solve problems of design, planning and programming in the chain of production and logistics operations in the sector of automotive (from receipt of materials to final product), considering the influences of the Human Factor and the uncertainty of the Environment on the design of the production system and effective feasibility of plans and production programs. Under the focus chain of supply and transformation operations, will investigate the effects produced by communication systems of the company, law, control of ergonomic risk factors, variable work pace of human resources, variations in the production mix and variations of demand and/or capacity, on:

a. The production stages with stations in series and in parallel with homogeneous or heterogeneous processing times of the tasks.
b. The plurality of resources in terms of their nature (humans, machines, moulds, conveyors, etc.), and the mode of allocation of resources to the product (use, consumption, incorporation).
c. The limits of storage capacity between stages, the limits them time on operations, the time between successive operations and the post-operative and pre-operative times.
d. Existence of different rates of production in the processing and supply chain elements.
e. The non-controlled effects and controllable actions on the production system.

http://futur.upc.edu/OPE

Recent Submissions

View more