Desenvolupament d'algorismes per a la simulació del comportament de sistemes moleculars i macromoleculars. Predicció de les propietats físico-químiques de les molècules i materials. Enginyeria de proteïnes in silico. Disseny assistit per ordinador de molècules bioactives. Anàlisi de diversitat molecular i disseny de biblioteques combinatòries.

http://futur.upc.edu/ENGMOL

Desarrollo de algoritmos para la simulación del comportamiento de sistemas moleculares y macromoleculares. Predicción de les propiedades físico-químicas de las moléculas y materiales. Ingeniería de proteínas in silico. Diseño asistido por ordenador de moléculas bioactivas. Análisis de diversidad molecular y diseño de bibliotecas combinatorias.

http://futur.upc.edu/ENGMOL

Development of new algorithms for the simulation of molecular and macromolecular systems behaviour. Assessment of the fisico-chemical properties of molecules and materials. Protein engineering in silico. Computer aided design of biactive molecules. Molecular diversity analysis and design of combinatorial libraries.

http://futur.upc.edu/ENGMOL

Development of new algorithms for the simulation of molecular and macromolecular systems behaviour. Assessment of the fisico-chemical properties of molecules and materials. Protein engineering in silico. Computer aided design of biactive molecules. Molecular diversity analysis and design of combinatorial libraries.

http://futur.upc.edu/ENGMOL

Collections in this community

Recent Submissions