Now showing items 1-164 of 164

  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES - 24802 (25)
  AERODINÀMICA INDUSTRIAL - 24321 (8)
  ÀLGEBRA LINEAL - 21701 (76)
  AMPLIACIÓ D'ELECTROTÈCNIA - 23455 (8)
  AMPLIACIÓ DE MECÀNICA - 22402 (24)
  AMPLIACIÓ DE MOTORS TÈRMICS - 25328 (4)
  AMPLIACIÓ DE QUÍMICA - 22405 (22)
  AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA - 24417 (5)
  ANÀLISI DE L'ENTORN ECONÒMIC DE L'EMPRESA - 23459 (13)
  ANÀLISI DE SENYALS - 23451 (19)
  ANÀLISI FÍSICA DE L'IMPACTE AMBIENTAL - 25322 (3)
  APARELLATGE ELÈCTRIC - 25305 (4)
  ASSAIG DE MÀQUINES - 25417 (25)
  BOMBES I INSTAL.LACIONS DE BOMBATGE - 25311 (5)
  CÀLCUL DE MÀQUINES - 23464 (25)
  CÀLCUL INFINITESIMAL I - 21702 (65)
  CÀLCUL INFINITESIMAL II - 21802 (90)
  CÀLCUL INTEGRAL - 22702 (38)
  CÀLCUL NUMÈRIC I SIMULACIÓ - 22408 (13)
  CENTRALS NUCLEARS - 25418 (8)
  CENTRALS NUCLEARS I SEGURETAT NUCLEAR - 25324 (2)
  COMPTABILITAT I FINANCES - 24306 (9)
  CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA INDUSTRIAL I - 23456 (10)
  CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA INDUSTRIAL II - 25307 (14)
  CONTROL AMB COMPUTADOR - 24801 (24)
  CONTROL AVANÇAT - 25401 (9)
  CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 25403 (7)
  CONTROL I PREVENCIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIGUA - 25321 (14)
  CONTROL I PREVENCIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIRE - 24409 (3)
  CONVERTIDORS - 24403 (8)
  DETECCIÓ I MESURA DE LES RADIACIONS - 24418 (3)
  DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR - 22401 (1)
  DINÀMICA DE SISTEMES - 22804 (38)
  DIRECCIÓ D'OPERACIONS - 25407 (15)
  DISSENY BÀSIC - 23453 (1)
  DISSENY D'EQUIPS ELECTRÒNICS - 23454 (3)
  DISSENY D'EQUIPS TÈRMICS I - 24312 (14)
  DISSENY D'EQUIPS TÈRMICS II - 25327 (1)
  DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 25306 (11)
  DISSENY DE MÀQUINES I - 24309 (11)
  DISSENY DE MÀQUINES II - 25319 (19)
  ECONOMIA - 23703 (46)
  EINES I PROCEDIMENTS PER AL PROJECTE - 24420 (2)
  ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS - 23704 (29)
  ELECTROMAGNETISME - 22802 (56)
  ELECTRÒNICA - 24701 (30)
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA - 24402 (5)
  ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA - 25304 (9)
  ELECTROTÈCNIA - 23702 (20)
  ENGINYERIA DEL FACTOR HUMÀ - 25330 (2)
  ENGINYERIA DEL PRODUCTE I SISTEMES TÈCNICS I - 24315 (1)
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE - 25316 (1)
  ENGINYERIA DE PRODUCTE I SISTEMES TÈCNICS II - 25416 (1)
  ENGINYERIA I MÀQUINES TÈRMIQUES - 24803 (9)
  EQUACIONS DIFERENCIALS - 22701 (44)
  ESCRIPTURA TÈCNICA EN ANGLÈS - 22303 (13)
  ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS - 23359 (6)
  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT - 24404 (5)
  ESTRUCTURES METÀL·LIQUES - 25308 (20)
  ESTUDI I GESTIÓ DE SISTEMES TÈRMICS - 24412 (12)
  FABRICACIÓ ASSISTIDA PER ORDINADOR - 25310 (2)
  FÍSICA DELS REACTORS NUCLEARS - 25336 (4)
  FÍSICA MODERNA - 22404 (25)
  FÍSICA NUCLEAR - 23467 (16)
  FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR - 23352 (12)
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA - 21705 (38)
  FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES - 23353 (18)
  GEOMETRIA - 21801 (96)
  GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I OPTIMITZACIÓ RECURSOS - 25411 (11)
  GESTIÓ DEL TRÀNSIT - 25415 (4)
  GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS - 23354 (4)
  GRÀFICS 3D: MODELATGE I VISUALITZACIÓ - 25408 (2)
  GRÀFICS AMB COMPUTADOR - 25315 (1)
  GRAFS I DECISIÓ - 23460 (15)
  INFORMÀTICA - 22705 (45)
  INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA - 25402 (8)
  INSTRUMENTACIÓ I MESURA EN FLUIDS - 23355 (2)
  INTEGRITAT ESTRUCTURAL. ANÀLISI DE RUPTURES I CONTROL ND - 24423 (1)
  INTRODUCCIÓ A L'ELECTRÒNICA - 23804 (29)
  LOGÍSTICA - 25338 (7)
  MANUTENCIÓ - 25337 (3)
  MÀQUINES HIDRÀULIQUES - 24706 (28)
  MATERIALS - 22703 (42)
  MATERIALS CERÀMICS - 25342 (6)
  MATERIALS METÀL.LICS - 24308 (5)
  MATERIALS PLÀSTICS I COMPOSTOS - 25318 (1)
  MATERIALS POLIMÈRICS I COMPOSTOS - 25343 (2)
  MECÀNICA - 22704 (70)
  MECÀNICA DE FLUIDS - 23803 (27)
  MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS - 22801 (61)
  MECÀNICA FONAMENTAL - 21703 (58)
  MECANISMES I MÀQUINES - 23356 (19)
  MÈTODES DE LA QUALITAT TOTAL - 24416 (19)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA I - 23701 (62)
  MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA II - 23801 (42)
  MÈTODES MATEMÀTICS A L'ENGINYERIA - 22407 (34)
  MÈTODES NUMÈRICS - 24705 (27)
  MÈTODES QUANTITATIUS DE GESTIÓ - 25314 (6)
  METODOLOGIA DE PROGRAMACIÓ - 22406 (4)
  METROLOGIA I VERIFICACIÓ - 23457 (6)
  MICROPROCESSADORS - 24320 (7)
  MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS - 23452 (3)
  OPERACIONS BÀSIQUES - 23466 (11)
  OPTIMITZACIÓ I SIMULACIÓ - 24804 (23)
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES - 22301 (2)
  ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - 24704 (38)
  PROJECTES - 25703 (10)
  QUÍMICA AMBIENTAL - 24322 (5)
  QUÍMICA I - 21704 (28)
  QUÍMICA II - 21804 (56)
  QUÍMICA INDUSTRIAL - 24323 (3)
  QUÍMICA INDUSTRIAL - 24867 (15)
  REACTORS QUÍMICS - 24768 (12)
  REFRIGERACIÓ I CONDICIONAMENT D'AIRE - 25414 (6)
  ROBÒTICA INDUSTRIAL - 23470 (1)
  SEGURETAT NUCLEAR I PROTECCIÓ RADIOLÒGICA - 25335 (9)
  SELECCIÓ DE MATERIALS EN EL DISSENY - 23463 (6)
  SIMULACIÓ DE PROCESSOS - 25413 (9)
  SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS - 25344 (9)
  SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS - 24862 (20)
  SISTEMES D'INFORMACIÓ A LES ORGANITZACIONS - 25313 (10)
  SISTEMES DE PRODUCCIÓ INTEGRATS - 25301 (17)
  SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA - 24303 (10)
  SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS - 25331 (4)
  SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL - 24401 (6)
  SISTEMES OLEOHIDRÀULICS I PNEUMÀTICS - 24406 (5)
  TALLER ELÈCTRIC - 22302 (19)
  TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA I - 21805 (56)
  TÈCNIQUES DE VISUALITZACIÓ I MODELITZACIÓ - 25334 (3)
  TECNOLOGIA DE CONTROL - 24301 (3)
  TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ II - 25309 (6)
  TECNOLOGIA DE LES RADIACIONS IONITZANTS - 24311 (3)
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT - 25701 (28)
  TECNOLOGIA DE MATERIALS - 24806 (32)
  TECNOLOGIA DE PLÀSTICS I COMPÒSITS - 25900 (1)
  TECNOLOGIA ELÈCTRICA - 24807 (36)
  TECNOLOGIA ENERGÈTICA - 25702 (37)
  TECNOLOGIA METAL.LÚRGICA - 25897 (2)
  TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I - 24324 (4)
  TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES (LAB) - 24702L (30)
  TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES - 24702 (19)
  TEORIA D'ESTRUCTURES I - 24304 (11)
  TEORIA D'ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS - 24703 (28)
  TEORIA D'ESTRUCTURES II - 25404 (11)
  TEORIA DE CIRCUITS - 22403 (7)
  TEORIA DE MÀQUINES - 22803 (46)
  TEORIA DE SISTEMES LINEALS - 23357 (14)
  TERMODINÀMICA (LAB) - 23705L (1)
  TERMODINÀMICA - 23705 (70)
  TERMODINÀMICA APLICADA A MÀQUINES I PROCESSOS TÈRMICS - 23468 (15)
  TERMODINÀMICA FONAMENTAL - 21803 (52)
  TRANSFERÈNCIA DE CALOR - 23802 (35)
  TRANSMISSIÓ DE CALOR - 23861 (2)
  TRANSPORT DE FLUIDS - 23458 (12)
  TRANSPORTS - 24805 (41)
  TURBINES I INSTAL.LACIONS HIDROELÈCTRIQUES - 25312 (2)
  URBANISME I SERVEIS URBANS - 23358 (2)
  VEHICLES I - 23426 (10)
  VEHICLES I - 24419 (17)
  VEHICLES II - 24313 (26)
  VENTILADORS INDUSTRIALS I TURBOCOMPRESSORS - 25406 (2)
  VIBRACIONS MECÀNIQUES - 23417 (8)
  VIBRACIONS MECÀNIQUES - 23465 (29)
  XARXES DE COMPUTADORS I INTERNET - 23469 (1)